Особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів

Ortinski V. "Features of the informative providing of operatively-search prognostication
in counteraction to the crimes in the field of appeal of narcotic facilities"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-906-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті розкрито поняття та зміст інформаційного забезпечення оперативно-
розшукового прогнозування. Визначено особливості інформаційного забезпечення
оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних
засобів. Окреслено основні чинники, які впливають на процес оперативно-розшукового
прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів.

1. Mizhnarodna politseiska entsyklopediia: u 10 t. [International Police Encyclopedia] / vidp. red.:
V. V. Kovalenko, Ye. M. Moisieiev, V. Ya. Tatsii, Yu. S. Shemshuchenko. T. 6. Operatyvno-rozshukova
diialnist politsii (militsii). K.: Atika, 2010. 1128 p. 2. Afanasiev K. K. Orhanizatsiino-pravovi formy
vzaiemodii militsii hromadskoi bezpeky z operatyvnymy pidrozdilamy OVS Ukrainy [Organizational9
legal forms of interaction of police of public safety with operational units of the Ministry of Internal
Affairs of Ukraine] : navch. posibnyk / K. K. Afanasiev, V. V. Hostiev. Luhansk: LAVS, 2005. 198 p.
3. Ortynskyi V. L. Struktura ta infrastruktura orhanizovanoi ekonomichnoi zlochynnosti: operatyvnorozshukova
kharakterystyka. [Structure and infrastructure of organized economic crime: operative-search
characteristics]. Odeskyi instytut vnutrishnikh sprav, 2004. No. 1. P. 45–55. 4. Kratkyi slovar
ynostrannыkh lov [Short dictionary of foreign words] / Pod. red. S. M. Lokshynoi. M.: M.: “Delo”. 1976.
420 p. 5. Osnovы borbы s orhanyzovannoi prestupnostiu [Fundamentals of the fight against organized
crime] / Pod red. V. S. Ovchynskoho, V. E. Эmynova, N. P. Iablokova. M.: YNFRA-M. 1996. 468 p.
6. Zhuravel V. A. Problemy teorii ta metodolohii kryminalistychnoho prohnozuvannia. [Problems of the
theory and methodology of forensic forecasting] Kharkiv: Pravo, 1999. 140 p. 7. Ovchynskyi S. S.
Prohnostycheskye osnovы operatyvno-rozыsknoi taktyky. Operatyvno-rozыsknaia deiatelnost.
[Prognostic bases of operational search tactics. Operational search activity] Uchebnyk / pod red.
K. K. Horiaynova, V. S. Ovchynskoho, A.Iu.Shumylova. M.: YNFRA. M, 2002. P. 702–721.
8.Veroiatnostnoe prohnozyrovanye deiatelnosty cheloveka. [Probabilistic forecasting of human activity]
M.: Nauka. 1977. 420 p. 9. Nykyforchuk D. I. Dokumentalne oformlennia zaminy narkotychnykh
zasobiv na lehalnyi vantazh pid chas zdiisnennia yikh kontrolnoho provadzhennia. [Documentation of
the substitution of narcotic drugs for legal cargo during the conduct of their control proceedings].
Naukovyi visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav. K. 2007. Ch. 3. P.14–18.
10. Nykyforchuk D. I. Mizhnarodnyi narkobiznes ta yoho vplyv na kryminalnu sytuatsiiu v Ukraini /
D. Y. Nykyforchuk. [International drug market and its influence on the crisis situation in Ukraine] Borotba z
orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka). K.: Mizhn. naukovo-dosl. tsentr z problem
borotby z orh. zlochynnistiu i koruptsiieiu, 2005. P. 71–77. 11.Nykyforchuk D. I. Deiaki aspekty borotby z
orhanizovanoiu zlochynnistiu [Some aspects of the fight against organized crime] / D. I. Nykyforchuk,
O. M. Snitsar, V. O. Zhuk. Naukovyi visnyk Natsio¬nalnoi akademii vnutrishnikh sprav Ukrainy. K.,
2003. No. 2. Ch. 2. P. 19–24. 12. Postika I. V. Operatyvno-rozshukove prohnozuvannia ta operatyvnoanalitychnyi
poshuk u borotbi z orhanizovanoiu zlochynnistiu, shcho suprovodzhuietsia
korumpovanymy zviazkamy [Operational-search forecasting and operational-analytical search in the fight
against organized crime, accompanied by corrupted ties] / I. V. Postika, L. I. Arkusha. Teoriia operatyvnosluzhbovoi
diialnosti pravookhoronnykh orhaniv Ukriny. Naukove vydannia / Za hol. red. prof.
Rehulskoho. Lviv: Lviskyi instytut vnutrishnikh sprav pry NAVS Ukrainy, 2000. P. 218–224.