інформаційне забезпечення

Маркетингова діяльність підприємств на ринку експрес-доставки України

Встановлено, що основними факторами, які сприяли зростанню попиту на послуги експрес-доставки в Україні, є збільшення користувачів Інтернету, зменшення вільного часу українців, прагнення його оптимізувати, зростання обсягів роздрібної торгівлі. Проаналізовано вплив війни на роботу деяких вітчизняних служб та сервісів доставки - служби доставки їжі Bolt Food, сервісів Glovo, Liki24, служби доставки "Нова Пошта" та Meest Express. У статті подано особливості інструментарію комплексу маркетингу компаній у сфері послуг.

Етапи впровадження автоматизованої системи управлінського обліку

У статті викладено результати дослідження щодо організації та побудови автоматизованої системи управлінського обліку на підприємстві. Коротко висвітлено основні завдання, пов'язані з управлінням компанією та операційним плануванням, вирішення яких сприяє саме автоматизація управлінського обліку. Виокремлено основні цілі, досягнення яких здійснюватиметься в автоматизованій системі управлінського обліку та переваги від їх запровадження. Запропоновано етапи впровадження автоматизованої системи управлінського обліку та визначено види робіт на кожному з них.

Управлінська звітність підприємства: теоретико-методичні аспекти та принципи формування

Розглянуто принципи формування управлінської звітності як інструментального засобу в системі функцій управління підприємством. Аргументовано її функціональну роль та місце в сучасній системі управління залежно від специфіки і характеру діяльності підприємства. Проаналізовано підходи до встановлення критеріїв економічної доціль- ності практичного впровадження на підприємстві системи управлінського обліку та управлінської звітності (її окремих форм) з наведенням погляду авторів на функціональне призначення інформаційних потоків цього виду звітності.

Розвиток інформаційного забезпечення системи менеджменту вітчизняних підприємств

Дослідження спрямоване на вивчення способів удосконалення інформаційного забезпечення системи менеджменту вітчизняних підприємств за допомогою програмного забезпечення. Автори визначили, що автоматизування дасть змогу зменшити витрати часу на виконання основних управлінських функцій, його використовують для розрахунків та аналізування, проєктування, контролювання якості, планування всіх операційних процесів, наймання та обліковування працівників тощо.

Сучасні інформаційні технології в діяльності органів прокуратури

У статті досліджено сучасні інформаційні технології в діяльності органів прокуратури. Зауважено, що характер та роль використання прокурором інформаційних технологій можуть прямо чи опосередковано впливати на прозорість прокурора; професіоналізм у виконанні функцій; забезпечення особистої безпеки; спілкування з суб’єктами правоохоронних органів; поліпшення документообігу; доступність даних та надійність обробки інформації; ефективність управлінських та процесуальних рішень.

Застосування блокчейн-технологій в публічному управлінні

Проаналізовано зарубіжний досвід використання блокчейн-технологій у сфері публічного управління та окреслено перспективи їх запровадження в Україні.

Формування інформаційного забезпечення розвитку вантажних перевезень АТ «Укрзалізниця»

Розвинено методичний підхід до формування показників інформаційної бази роз- витку вантажних перевезень АТ «Укрзалізниця» та її філій, що полягає у розрахунку показників таксономії із обґрунтуванням статичних та динамічних систем. Здійснено просторове і часове порівняння вантажних перевезень виокремлених систем за 2002— 2019 рр. Запропонований методичний підхід може бути використаний не тільки в управлінні вантажними перевезеннями, але й у прийнятті рішень щодо економічного розвитку АТ «Укрзалізниця» та її філій, а також іншими великими компаніями.

ІНФОРМАЦІЯ У СФЕРІ ПРАЦІ, ЯК ІНСТРУМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Анотація. Один із головних пріоритетів Української держави є створення політичних, економічних, соціальних і правових умов для реалізації відносин у сфері праці. Правове регулювання відносин у сфері праці має тісний міжгалузевий зв’язок, що дозволяє у значній мірі регулювати соціально-трудові відносини. Однак, залишається проблемою відсутність належної і достовірної інформації зі сторони органів публічного управління щодо зайнятості і працевлаштування населення економічно-активного віку.

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТНИХ ОФІСІВ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ АДАПТАЦІЙНИХ МЕТОДОЛОГІЙ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

У статті розглянуто питання ефективного управління проектним середовищем в умовах глобалізації та конвергенції інформаційних технологій. На предметному рівні розкрито сутність адаптації та необхідність застосування цього принципу в сучасних умовах. Розкрито сутність вузького та широкого розуміння адаптації управління проектами. Обґрунтовано доцільність удосконалення інструментарію проектного офісу, що формуватиме ефективне проектне середовище. Показано, що сфера прикладних проблем з часом лише ускладнюється.

Інформаційне забезпечення виготовлення документів про вищу освіту державного зразка для випускників львівської політехніки

Важливість упровадження стандартів на всіх рівнях освіти є важливим та невід’ємним фактором зростання інтелектуального потенціалу України. Підходи ринкової економіки вимагають від навчальних закладів надання не тільки якісних освітніх послуг, але видання документів про освіту відповідно до європейських норм та правил. Саме це є запорукою конкурентоспроможності.