Права інтелектуальної власності у науково-педагогічній діяльності та їх захист

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розглянуто ситуацію у сфері інтелектуальної власності в Україні, розкрито поняття об’єктів інтелектуальної діяльності та авторських прав, обґрунтовано необхідність захисту інтелектуальної діяльності науково-педагогічних працівників, окреслено подальші тенденції щодо захисту отриманих результатів інтелектуальної діяльності, запропоновано створення ефективної системи правового регулювання інтелектуальної діяльності науково-педагогічних працівників.

1. Pro avtors`ke pravo i sumizhni prava: Zakon Ukrayiny` vid 23.12.1993 r. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. 1994. № 13. St. 64. 2. Pro naukovu ta naukovo-texnichnu diyal`nist`: Zakon Ukrayiny` vid 26.11.2015 r. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. 2016. № 3. St. 25. 3. Perelik osnovny`x vy`div metody`chnoyi roboty` pedagogichny`x i naukovo-pedagogichny`x pracivny`kiv vy`shhy`x navchal`ny`x zakladiv: zatverdzheno nakazom Ministerstva osvity` i nauky` Ukrayiny` vid 07.08.2002. № 50. URL: http://zakon3.rada.gov.ua. 4. Perelik osnovny`x vy`div naukovoyi roboty` naukovo-pedagogichny`x pracivny`kiv vy`shhy`x navchal`ny` zakladiv: zatverdzheno nakazom Ministerstva osvity` i nauky` Ukrayiny` vid 07.08.2002. № 450. URL: http://zakon3.rada.gov.ua. 5. Yepifanova Yu. S. Avtors`ki prava naukovo-pedagogichny`x pracivny`kiv vy`shhy`x navchal`ny`x zakladiv : avtoref. dy`s. ... kand. yury`d. nauk : 12.00.03.. X., 2010. 16 s. 6. Kashy`nceva O. Avtors`ke pravo na naukovy`j tvir u sferi medy`cy`ny` : ety`chni ta tvorchi aspekty` vy`ny`knennya. Teoriya i prakty`ka intelektual`noyi vlasnosti. 2013. № 6. S. 19–26. 7. Soloshhuk M., Kapinos M.,, Lerantovy`ch E. Zaxy`st prav intelektual`noyi vlasnosti. Intelektual`na vlasnist`. 2008. № 11. S. 51–62. 8. Xary`tonova O. I. Pravovidnosy`ny` intelektual`noyi vlasnosti, shho vy`ny`kayut` vnaslidok stvorennya rezul`tata tvorchoyi diyal`nosti (konceptual`ni zasady`): [monografiya]. O.: Feniks, 2011. 346 s. 9. Shy`shka R. B. Oxorona prava intelektual`noyi vlasnosti: avtors`ko-pravovy`j aspekt: [monografiya]. Xarkiv: Vy`d-vo Nacz. un-tu vnutr. sprav, 2002. 368 s. 10. Yaroshenko S. V. Administraty`vno-pravovy`j zaxy`st prav intelektual`noyi vlasnosti . Advokat. № 6 (105). 2009. S. 36–38.

Komarnytska I. The rights of intellectual property to scientific-pedagogical activities and their protection