Жінки-філософині, Аристотель та місце жінок у науці

Andrusyak I. P. "Philosophic women, Aristotel and place of women in science" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-23-201...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Досліджено проблему меншості жінок у науці, акцентовано на впливі ґендерних
стереотипів на вибір професії, роду та виду діяльності. Наголошено, що жінки вкрай
рідко стають об’єктом спеціальних філософських досліджень.
Проаналізовано праці Аристотеля, його ідеї щодо організації полісу і його
громадян, висловлювання античних мислителів про жінок.

1. Instytut statystyky UNESCO [UNESCO Institute for Statistics]. URL:
https://www.prostir.ua/?focus=v-ukrajini-46-zhinok-naukovtsiv-instytut-s... 2. Noveyshiy
filosofskiy slovar’ [The latest philosophical dictionary] / Sost. A. A. Gritsanov. Mn.: Izd. V. M. Skakun,
1998. 886 p. 3. Prychepiy Ye. M., Cherniy A. M., Hvozdetskyy V. D., Chekal L. A. Filosofiya:
posibnyk dlya studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Philosophy: a guide for university students].
K., 2001. P. 527–575. 4. Volyanska O. Zhinka ta filosofiya [Woman and philosophy]. URL:
http://waking-up.org/rozdumy/zhinka-ta-filosofiya/?lang=uk 5. Vlasyuk H. Zhinka v ukrayinskiy nautsi:
neprokhana hostya. [Woman in Ukrainian Science: An Uninvited Guest]. URL:
https://povaha.org.ua/zhinka-v-ukrajinskij-nautsi-neprohana-hostya/ 6. Puhach V. Filosofyni: khorobri i
rozumni [Philosophers: brave and smart]. URL: https://genderindetail.org.ua/season-topic/osvita-iprosvita/
filosofini-134831.html 7. Antolohiya feministychnoyi filosofiyi [Anthology of Feminist
Philosophy] / za red. Elison M. Dzhager ta Ayres M. Yang; per. z anhliyskoyi B. Yehidys; nauk. red. per.
O. Ivashchenko. K.: Vydavnytstvo Solomiyi Pavlychko “Osnovy”, 2006. 800 p. 8. Rassel B. Istoriya
zakhidnoyi filosofiyi [History of Western Philosophy] / per. z anhl. U. Lisnyaka, P. Tarashchuka. K.:
Osnovy,1995. 759 p. 9. Aristotel’. Politika [Policy] // Aristotel’. Sochineniya: v 4-kh t. T. 4. M.: Mysl’,
1983. 830 p. 10. Aristotel. Nikomakhova etyka [Nikomakhov ethics] / Per. z davnohrets. V. Stavnyuk.
K.: Avilon-Plyus, 2002. 480 p. 11. Slova cholovikiv (1790–1793). [Men’s words (1790–1793)] / Kondorse,
Pryudom, Giyomar…; upor. E. Bedenter. per. z fran. O.Khomy. K.: Alterpres, 2006. 400 p. 12. Mil, Dzhon
Styuart. Pro svobodu: Ese [About freedom: Еssay] / per. z anhl. K: Vydavnytstvo Solomiyi Pavlychko
“Osnovy”, 2001. 463 p. 13.Yasai Yentoni, de. Gosudarstvo [State] / per. s angl. G. Pokatovicha pod red.
Y. Kuznetsova. M.: IRISEN, 2008. 410 p.