Теоретико-методологічні аспекти предмету права соціального забезпечення

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Наявність  сьогодні  в  правовому  дискурсі  значної  кількості  наукових  підходів
щодо  визначення  предмету  права  соціального  забезпечення  є  невиправданою,  оскільки
неможливо  визначати  універсальний  критерій  для  відмежування  цієї  галузі  права  від
збіжних  галузей  права.  На  нашу  думку,  відносини,  які  складають  предмет  права
соціального  забезпечення  в  основній  своїй  кількості  мають  матеріальний  характер,  а
також і не матеріальний, хоча і дотичний до матеріального, адже всі відносини пов’язані
з  розподілом  благ.  По  своїй  суті  вони  є  майновими  відносинами  і  виникають,  як
правило,  в  тих  випадках,  коли  наступає  соціальний  випадок,  що  тягне  за  собою
матеріальні наслідки. Ми пропонуємо наступне визначення предмету права соціального
забезпечення: це сукупність(система) відносин, що торкаються сприяння життєдіяльної
активності  індивіда,  підтримки  людини  після  настання  несприятливих  обставин,  а
також надання державою належної допомоги та створення відповідних пільг.

1. Shaikhatdynov V. Sh. Teoretycheskye problemы sovetskoho prava sotsialnoho obespechenyia. [Theoretical problems of the Soviet social security law]: Avtoreferat dyssertatsyy na soyskanye uchenoi stepeny doktora yurydycheskykh nauk. Spetsyalnost 12.00.05 «Trudovoe pravo ; Pravo sotsialnoho obespechenyia». Vsesoiuznыi nauchno-yssledovatelskyi instytut sovetskoho zakonodatelstva. M., 1985. 28 p. URL: http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1239405. 2. Batыhyn K. S. Razvytye osnovnыkh form sotsialnoho obespechenyia v svetenovoi Konstytutsyy SSSR [The development of the main forms of social security in the luminous Constitution of the USSR]. Sovetskoehos.pravo,1979. No. 3. P. 18–26. 3. Maksymovskyi V.Y.Upravlenye sotsyalnыm obespechenyem v SSSR [Social Security Management in the USSR]. M.: Iurydycheskaia lyteratura, 1974. 264 p. 4. Andreev V.S. Konstytutsyonnыe osnovы sovetskoho prava sotsialnoho obespechenyia [Constitutional foundations of Soviet social security law]. Voprosы teoryy y praktyky sotsialnoho obespechenyia. M., 1978. P. 6–9. 5. Protsevskyi A. Y. Predmet sovetskoho trudovoho prava. [The subject of Soviet labor law]. M.: Yurydycheskaia lyteratura,1979. 223 p. 6. Symonenko H. S. Konstytutsyonnыe formy sotsialnoho obespechenyia v SSSR [The constitutional forms of social security in the USSR]. Sovetskoehos.pravo. 1979. No. 10. P.127–132. 7. Adreev V. S. O systeme sovetskoho prava sotsialnoho obespechenyia [On the system of Soviet social security law]. Voprosы sotsialnoho obespechenyia: sb. nauch. Trudov / Pod red. Ya. M. Fohelia. Vyp. IKh. 1976. P. 9–21. 8. Ahashev D. V. O poniatyy y strukture orhanyzatsyonno-pravovoi formы v kontekste systemы otrasly prava sotsialnoho obespechenyia,[On the concept and structure of the legal form in the context of the system of the branch of the law of social security]. Vestnyk Tomskoho hosudarstvennoho unyversyteta. Pravo, 2014. No. 3 (13). P. 89–103. URL:http://journals.tsu.ru/uploads/import/1078/files/13-089.pdf. 9. Kuzmyna T. N. Sovetskoe pravo sotsialnoho obespechenyia [Soviet Social Security Law: Theory Issues]. Saratov: Yzd. Saratovskoho un-ta., 1982. 127 p. 10. Hushchyn Y. V. Sovetskoe pravo sotsialnoho obespechenyia: voprosы teoryy. [Soviet Social Security Law: Theory Issues]. Mn.: Nauka y tekhnyka, 1982. 176 p. 11. Polupanov M. L. Teoretycheskye problemy obshchei chasty nauky sovetskoho prava sotsialnoho obespechenyia. [Theoretical problems of the general part of the science of Soviet social security law.]: Avtoref. dys. .. kand. yuryd. nauk. M., 1969. 21 p. 12. Molodtsov M. V. Systema sovetskoho trudovoho prava y systema zakonodatelstva o trude [The system of Soviet labor law and the system of labor legislation.]. M. : Yuryd. lyt., 1985. 175 p. URL:https://search.rsl.ru/ru/record/01001258161. 13. Perfylev M. N., Orlova L. V. Sotsyalnыe otnoshenyia. Metodolohycheskye problemы yssledovanyia [Social relations Methodological problems of research.]. L. : Nauka, 1973. 165 p. URL:http://law.edu.ru/ article/article.asp? articleID=1140061. 14. Blahodyr, A. L.. Systema prava sotsyalnoho obespechenyia [Social security law system]: avtoreferat dyssertatsyy na soyskanye uchenoi stepeny doktora yurydycheskykh nauk. Spetsyalnost 12.00.05 «Trudovoe pravo ; Pravo sotsialnoho obespechenyia». M., 2014. 50 p. URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1580201. 15. Volkov U. Э., Rohovyn V. Z. Voprosы sotsyalnoi polytyky [Social Policy Issues]. M. : Polytyzdat, 1981. 286 p. 16. Belykh A. K. Razvytoi sotsyalyzm: sushchnost y zakonomernosty [Developed socialism: the essence and laws]. L.: Lenyzdat, 1982. 183 p. 17. Setrov M. Y. Osnova funktsyonalnoi teoryy orhanyzatsyy (fylosofskyi ocherk).[ The basis of the functional organization theory (philosophical essay)] L.: Nauka, 1972.164 p. 18. Krasavchykov O. A. Systema prava y systema zanonodatelstva (obshchestvenno-pravovoi aspekt). [The system of law and the system of codding (social and legal aspect).] Pravovedenye, 1975. No. 2. S. 62–71. URL: http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1135857. 19. Sovetskoe pravo sotsialnoho obespechenyia. [ Soviet social security law] Uchebnoe posobye / Ehorov A. N., Zaikyn A. D., Yvanova R. Y., Koniakhyn L. H., y dr.; Pod red.: Zaikyn A. D. M.: Yzd-vo Mosk. un-ta, 1982. 264 p. URL:http://lawlibrary.ru/izdanie5192.html.

Harasymiv T. Z. Theoreticaland methodological aspects of the subject of social security law