Chemical Modification of Dianic Epoxy Resin by Fluorine-Containing Alcohols

Authors: 

Michael Bratychak, Olena Shust, Olena Astakhova and Olena Shyshchak

New epoxy resins with fluorine atoms have been synthesized via chemical modification of dianic epoxy resin with fluorine-containing alhocols-telomers C7, C9 and C13, using benzyltriethylammonium chloride and KOH as a catalyst system. Their characteristics have been examined. The structure of synthesized products has been confirmed by IR-spectroscopy. It has been shown that new epoxy resins may be used as active plasticizers for industrial epoxy resin.

[1] Paken A.: Epoksidnye soedineniya i epoksidnye smoly. Goskhimizdat, Leningrad 1962.
[2] Ellis B.: Chemistry and technology of epoxy resins. Blackie, Glasgow 1993.
[3] Makarova S., Krasovskyi A., Aleksuyk G. et al.: Zh. Prykl. Khimii, 1992, 65, 662.
[4] Zadoncev B., Baranovskyi L. and Baranovskaya H.: Epoksiakrylovye smoly. NIITEHIM, Moskwa 1981.
[5] Maazour A., Sautereau H. аnd Gerard J.: J. Appl. Polym. Sci., 1993, 50, 615.
[6] Gerard J., Galy J., Pascault J. et al.: Polym. Eng. Sci., 1991, 31, 615.
[7] Lacrampe V., Pascual P. and Gerard J.: Polym. Bull., 1995, 34, 75.
[8] Trostyanskaya E.: Polymeric matrices in fibre-reinforced composite materials. Chapman & Hall, London 1996.
[9] Bratychak M., Bratychak M. (junior), Brostow W. and Shyshchak O.: Mater. Res. Innovat., 2002, 6, 24.
[10] Bratychak M. and Brostow W.: Polym. Eng. & Sci., 1999, 39, 1541.
[11] Bratychak M., Kuten O. and Gagin M.: Ukr. Khim. Zh., 2005, 71, 124.
[12] Bratychak M., Bazyliak L., Bratychak M. (junior) and Duchacek V.: Plasty a Caucuk, 2001, 38, 164.
[13] Nazarov V., Kondratov A., Platonov A. et al.: Plast. Massy, 2007, 7, 34.
[14] Sorokin M. and Lyalushko K.: Praktikum po khimii i tehnologii plenkoobrazuyushih veshestv. Khimiya, Moskwa 1971.
[15] Ivanov V. (ed.): Rukovodstvo k prakticheskim rabotam po khimii polymerov. Izd-vo Leningr. Univers., Leningrad 1982.
[16] GOST 5233-50. Izd-vo standartov, Moskwa 1951.
[17] Bazyliak L., Bratychak M. and Brostow W.: Mater. Res. Innovat., 2000, 3, 218.
[18] Bazylyak L., Medvedevskykh Yu. And Bratychak M.: Ukr. Khim. Zh., 2001, 67, 58.
[19] Kazicyna L. and Kupletskaya N.: Primenenie UF-, IK- i YaMR spectroskopii v organicheskoi khimii. Vyshaya shkola, Moskwa 1971.