The use of isobutyl alcohol for methacrylate synthesis

Authors: 

Vyacheslav Zhyznevskiy, Volodymyr Gumenetskiy, Olena Shyshchak and Yevhen Fedevych

Methyl methacrylates synthesis via oxidative conversion of isobutyl alcohol has been investigated in accordance with different schemes. The possibility of its use as an alternative raw material instead of isobutylene and tert-butyl alcohol has been established. Using the scheme isobutyl alcohol  methacrylonitrile  methyl methacrylate the product with ultimate yield of 64.8 % has been obtained. Taking into consideration the recirculation of unreacted methacrolein the yield is 81.9 %. This scheme may be recommended for industrial application.

[1] Dvonchova E.: PhD thesis, Lviv, Ukraine 1988.
[2] Khan R.: PhD thesis, Lviv, Ukraine 1997.
[3] Lebedev N.: Khimiya i Technologiya Osnovnogo Organicheskogo i Neftekhimicheskogo Sinteza. Khimiya, Moskwa 1988.
[4] Gelevan F.: PhD thesis, Lviv, Ukraine 1987.
[5] Zhyznevskiy V.: D.Sc. thesis, Lviv 1982.
[6] Shchukin V., Veniaminov S. and Boreskov G.: Kinetika i Kataliz, 1970, 5, 1236.
[7] Reiter V. (Ed.): Problemy Teorii i Praktiki Issledovanij v Oblasti Kataliza. Naukova dumka, Kyiv 1973.
[8] Kharlamov V., Bogomolov V., Mirzabbekova N. et al.: Zh. Phys. Khim., 1976, 2, 343.
[9] Zhyznevskiy V., Shypailo V., Grymalyuk B. and Bazhan L.: Ukr. Khim. Zh., 1996, 11, 22.
[10] Bazhan L., Zhyznevskiy V. and Khan R.: Visnyk Lviv Polytechnic University, 1977, 316, 111.
[11] Pernikone N., Liberti J. and Ersini L.: Mat. Int.Conf. “Osnovy Predvideniya Kataliticheskogo Deistvia”, Moskwa 1970, 1, 244.
[12] Boreskov G.: Kinetika i kataliz, 1970, 1, 5.