Catalytic oxidation of tert-butyl alcohol to methacrolein

Authors: 

Vyacheslav Zhyznevskiy and Volodymyr Gumenetskiy

Oxidation of tert-butyl alcohol (TBA) to methacrolein (МA) over Fe-Te-Mo-Ox catalyst (Cat), promoted by Ca(NO3)2 has been investigated. Promoter concentration, which was optimal by the МA yield, has been established (Ca/Mo = 0.05). Using catalyst of such type the MA yield was 87.1 % (calculated for supplied TBA) at the temperature of 663 K, process time of 2.5 s and TBA concentration of 7.0 % with concentration of water vapour in the air of 20 %. Under mentioned conditions TBA conversion was 100 %, isobutylene conversion – 95.5 %, selectivity by MA was 87.6 % and by CO2 – 2.4 %.

[1] Zhyznevskiy V.: Kataliticheskoe okislenie nizkomolekulyarnyh olefinov. PhD.thesis 1982
[2] Gyznevskiy V., Gumenetskiy V., Bagan L. and Majkova S.: J. Phys.Khimii, 2001, 75 (10), 1782.
[3] Reiter V (ed.): Problemy teorii i praktiki issledovanij v oblasti kataliza. Naukova dumka, Kyiv 1973.
[4] Navalihina M., Romanovskiy B., Topchieva K. and Demin V.: Kinetika i kataliz, 1972, 13, 341.
[5] Golodec G.: Heterogenno-kataliticheskie reakcii s uchastiem molekulyarnogo kisloroda, Naukova dumka, Kyiv 1977.
[6] Boreskov G.: Kinetika i kataliz, 1970, 1, 5.
[7] Ai M.: J. Catalysis, 1978, 1, 16.
[8] Brunauer S.: Adsorbciya gazov i parov, Moskva 1948.
[9] Bremer G. and Vendlandsh K.: Vvedenie v heterogennyj kataliz. Mir, Moskva 1981.
[10] Dvonchova E.: PhD thesis, Lviv 1988.