оптимізація

Density based fuzzy support vector machine: application to diabetes dataset

In this work, we propose a deep prediction diabetes system based on a new version of the support vector machine optimization model.  First, we determine three types of patients (noisy, cord, and interior) basing on specific parameters. Second, we equilibrate the clinical data sets by suppressing noisy and cord patients.  Third, we determine the support vectors by solving an optimization program with a reasonable size.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МОНОЛІТНОГО ТА ЦИКЛІЧНОГО ЗАВАДОСТІЙКИХ КОДІВ

Здійснено порівняльний аналіз ефективності монолітного та циклічного завадостійких кодів, побудованих на "ідеальних кільцевих в'язанках" (ІКВ), які становлять теоретичну основу для синтезу математичної моделі завадостійкого кодування даних, віддзеркалюючи властивості гармонійної розбудови реального простору. ІКВ – це кільцева послідовність цілих додатних чисел, які формують натуральний ряд на їх множині послідовним додаванням останніх.

Моделювання режиму процесу і носіїв каталізатора fe-co-ce та оптимізація селективності легких олефінів при синтезі фішера-тропша

Досліджено вплив чинників (Red-GHSV, H2/CO, Оprat-GHSV) та різних носіїв нанокаталізатора Fe-Co-Ce на перебіг синтезу Фішера-Тропша. З метою одержання вищої селективності за олефінами при синтезі застосована статистична модель з методологією поверхневої реакції, яка вказує на взаєммний вплив чинників один на одного. Визначено умови, за яких оптимізуються три чинники з метою максимізації олефінів та мінімізації парафінів і метану.

Застосування методу крутого сходження для цементації міді металевими частинками алюмінію

За допомогою методу крутого сходження досліджено взаємний вплив концентрації міді, температури та тривалості процесу на ефективність цементації міді металевими частинками алюмінію. Встановлено, що ефективність цементації збільшується зі збільшенням початкової концентрації міді, температури і часу. Аналіз множинної регресії стосовно експериментальних даних показав взаємний вплив змінних процесу. Отримано поліноміальне рівняння другого порядку.

Нейромережевий метод визначення активного складу вітрової електричної станції

В статті подано результати дослідження можливостей застосування нейронних мереж для розв’язання задачі визначення активного складу вітрової електричної станції (ВЕС) з врахуванням коефіцієнта ефективності кожної вітроелектричної установки (ВЕУ).

Вібро- ударо- та шумозахисні пристрої з ДГК для колісних машин

В статті досліджуються вібро- та шумозахисні пристрої для колісних машин із застосуванням динамічних гасників коливань (ДГК). Наведені алгоритми моделювання їх динамічних характеристик на основі адаптивних розрахункових схем. Розглядається підвіска з нелінійними характеристиками з ДГК та шумопоглинаюча перегородка, яка за рахунок введення шаруватої композитної тонкостінної конструкції з проміжним демпфуючим прошарком з підвищеними демпфуючими властивостями та системою ДГК, що забезпечує  краще вібро- та шумопоглинання у транспортних засобах.

Теоретичні засади оптимального керування режимами дугової печі на основі критеріїв енергоефективності з врахуванням тривимірного розподілу струмів фаз

Метою статті є створення методу синтезу оперативного адаптивного оптимального керування електричним режимом дугової сталеплавильної печі за критеріями енергоефективності на основі тривимірного розподілу струмів дуг. В основу створеного методу покладено використання оперативної інформації про параметри тривимірного розподілу струмів дуг та пошук відповідного оптимального керування – уставок за струмами дуг двоконтурної системи керування електричним режимом дугової сталеплавильної печі.

Особливості моделювання бізнес-процесів підприємства та їх оптимізування в контексті здійснення міжнародної діяльності

В статті проаналізовано літературні джерела щодо теорії моделювання бізнес- процесів та його методів; виокремлено особливості моделювання бізнес-процесів в умовах здійснення міжнародної діяльності; виокремлено основні проблеми, які вини- кають на підприємствах під час виконання бізнес-процесів, пов’язаних з зовнішньо- економічною діяльністю; сформовано рекомендації щодо удосконалення моделювання бізнес-процесів підприємства в контексті здійснення міжнародної діяльності за допомогою реінжинірингу.

Analysis of measurement systems mathematical models by using the comparison of functions

We propose an approach to mathematical modeling for a system on the basis of comparing scalar products in spaces of real functions integrable on the segment.  This approach may be used in discrete and continuous measurement systems and some combinatorial systems, in which comparison problem of function exists in the process of synthesis and optimal choice of their parameters.  In theory, such problems are characteristic of boundary value problems for equations of mathematical physics, in particular for multi-point problems that describe oscillatory processes in mechanisms.  We have found th

ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УМОВ ХІМІЧНОГО ОСАДЖЕННЯ МЕТАЛІВ ОПТИМІЗАЦІЄЮ СКЛАДУ РЕАКЦІЙНОЇ КОМПОЗИЦІЇ ПІД ЧАС ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

Розроблення технології одержання металонаповнених гідрогелів на основі кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату (ГЕМА) з полівінілпіролідоном (ПВП) методом полімеризації з одночасним хімічним відновленням йонів металів передбачає обгрунтування та встановлення оптимальних технологічних параметрів його здійснення. Експериментально доведено різносторонній вплив складу вихідної полімер-мономерної композиції (ПМК) на основні параметри процесу екзотермії кополімеризації ГЕМА з ПВП, які складають технологічний режим хімічного осадження металів.