процес

OBTAINING AND USING SUBSTRATES WITH SEWAGE SLUDGE

The article is devoted to the study of the prospects of using compost with sewage sludge in the raw material for the recultivation of disturbed lands. A special installation was used for bio-composting, which allowed controlling of the process parameters. The results of bio-indication of composts obtained under different conditions of compositions of the raw material mixture are given. Based on the analysis of the results of bio-indication, the optimal composition of the raw material mixture using "fresh" and "old" sewage sludge is established.

Особливості вибору стратегії розвитку вітчизняних підприємств на основі аналізу стратегічних альтернатив

Проаналізовано змістове навантаження поняття «стратегія», розглянуто основні ключові концепції визначення стратегії як зарубіжних, так і українських вчених, наведено відомі види стратегічних альтернатив, які найчастіше використовують в організаціях, наведено етапи вибору стратегії розвитку компанії на основі вибору стратегічних альтернатив, вказано ризики, з якими можуть зіткнутися розробники стратегії, реалізуючи цей процес.

Соціальна відповідальність бізнесу: поняття, типологія та чинники формування

Проаналізовано підходи до визначення поняття «соціальна відповідальність». Досліджено види соціальної відповідальності та її прояви. Зроблено висновок, що ініціа- тиви корпоративної соціальної відповідальності ґрунтуються на чотирьох різних кате- горіях. Запропоновано розділити усі чинники, що впливають на формування та роз- виток соціальної відповідальності компанії, на дві групи: чинники дії та чинники забезпечення. У статті охарактеризовано один із можливих варіантів процесу фінансово- економічного забезпечення соціальної відповідальності.

Особливості механізму захисту прав людини у кримінальному провадженні

Належний правовий захист у кримінальному процесі відіграє провідну роль,
оскільки є надзвичайно важливим та обов’язковим елементом державного й суспільного
розвитку, виступає основою для формування демократичної правової держави та
громадянського суспільства. Розбудова правової держави неможлива без дотримання
гарантій захисту прав людини, без забезпечення чіткого механізму функціонування
такого специфічного демократичного інституту, яким є адвокатура.
Значення правових інститутів, котрі покликані захищати права людини, істотно

МОНІТОРИНГ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

У статті обґрунтовано цілі моніторингу індивідуальної результативності працівників в процесі управління організацією. Розкрито процедуру та алгоритм її оцінювання. Висвітлено принципи та вимоги до системи оцінювання результативності працівників. Визначено структуру і зміст профілю посади. Охарактеризовано інформаційне забезпечення процесу моніторингу результативності працівників.

Formetive, historical and philosophical review

In the article the process of identity formation in historical and philosophical context, the evolution of establishment and development of socio-natural and legal determinant of human beings. Analyzed the phenomenon of individual rights and as an object of reflection philosophical and legal, historical and philosophical science

Individually socialization: philosophical and legal dimension

Article meaningful philosophical category of “personality”, its essence and definition, found the place and the role of the individual in the philosophical and legal context, presented the main characteristics of the individual. Based on significant source base covers basic methodological approaches to the abovementioned problems.

Improvement of enterprise activities based on process management

Process management has been increasingly popular for several years now, yet most frequently it is limited to fragmentary actions, at times even to decla¬rative activity. Few organizations have brought their mana¬ge-ment systems in conformity with the idea of process management; more frequently some particular actions within the range of process approach may be observed. 

КАТЕГОРІЯ “РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ” ТА ЇЇ НАУКОВЕ ТРАКТУВАННЯ

Досліджено наукові підходи до визначення сутності категорії “результативність”. З позицій системного підходу обґрунтовано структуроутворювальні чинники формування результативності організації. Ідентифіковані чинники та критерії результативності є основою створення систем управління результативністю організації. 

Concept and nature of culture communicative bar

Obviously there are grounds in order to ratify, that thecommunicative culture of legislators it follows to examine asthe social phenomenon in the widest understanding of valueand essence of this concept. In a communicative process thatis accompanied by an exchange різновартісними values, thestatus signs of factors are determined, and subjects ofcommunication.