Особливості хімічної стійкості та мікротвердості гартованого скла

Досліджено вплив гартування скла традиційним та новим контактним методом на величину мікротвердості та хімічної стійкості 6 мм листового флоат-скла. Виявлено, що присутність у склі залишкових напружень призводить до зменшення мікротвердості та хімічної стійкості, однак скло гартоване контактним методом є більш твердим та стійким до дії соляної кислоти, ніж скло гартоване повітрям. Встановлено, що причиною зниження хімічної стійкості та мікротвердості гартованого скла є утворений на поверхні скла шар із низькою густиною.

Influence of tempering of glass is investigated by a traditional and new contact method on the size of microhardness and chemical resistance a 6 mm of sheet float-glass. Discovered that the presence in the glass of the residual stress leads to a decrease of the microhardness and chemical resistance, toughened glass, however, the contact method is more solid and resistant to hydrochloric acid than glass tempered by air. Established that the cause of decreasing chemical durability and microhardness of the tempered glass is formed on the surface of the glass layer with a low density.

1. Ящишин Й. М., Вахула Я. І., Жеплинський Т. Б., Козій О. І. Технологія скла у трьох частинах. Ч. ІІІ. Технологія скляних виробів: Підручник – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2011 р. – 416 с. 2. Жеплинський Т.Б., Дяківський С.І. Основи теорії і практики гартування скла. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2011-112с. 3. Sangwal K. On the reverse in dentation siz eeffect and microhardness measurement of solids. Materials Chemistry and Physics 63(2), 2000. - P. 145–152.4. Жеплинський Т.Б. Мікротвердість поверхневих шарів гартованого скла / Т.Б. Жеплинський, О.К. Серкіз // Вісник НУЛП. – 2013. – № 761. – С. 335-338. 5. Термічне оброблення і напруження у склі: Підручник/ С.І. Дяківсьий, Т.Б. Жеплинський, Й.М. Ящишина. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. – 196 с. 6. Пат. 84517 Україна, МПК 2006.51 Спосіб гартування скла / Жеплинський Т.Б., Боровець З.І., Головчук М.Я.; заявник і власник Національний університет «Львівська політехніка»; заявл. 24.09.2007, опубл. 27.10.2008, Бюл. №20. 7.  Жеплинський Т.Б. Контактний метод одержання гартованого скла/ Т.Б. Жеплинський, О.К. Серкіз// Міжнародна науково технічна конференція «Фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів» : тези доповідей. – Дніпропетровськ, 2013. - С. 74-75.