Сейсмогравітаційний ефект від резервуару нафти та газу в породах кристалічного фундаменту за даними математичного моделювання

1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
4
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Проведено математичне моделювання ефек­тивних пружних та акустичних властивостей гра­нітних порід-колекторів з різною структурою пустотного простору. Визначені акустичні влас­тивості гранітного порово-тріщинного колектору. Розроблений і опробований алгоритм і програма для розв’язку задачі спільної інверсії сейсмічних і гравіметричних даних, в основі якої лежить наближення Борна для просторово-часової функції Гріна з середньоквадратичною фоновою швидкістю для горизонтально-шаруватого середовища (на прикладі моделі Прикерченського шельфу).