Legal integration of Ukraine in the plan of globalization discussion

The integration processes taking place in the modern world lead to the development of the
national systemof legislation. Exploring the origin and evolution of Ukrainian legislation, it should
be noted that this process is long and characterized by specific stages of development and the
formation of our state. Introduce the integration processes in the country, first of all, it is necessary
to be guided by the fact that each legal system of a certain state, which is stipulated by the system
of national legislation, is unique. Integration of the legal system of Ukraine should be ensured
through the creation of a single legal order taking into account national identity, rather than the
full identification of law and order. The content of the integration legal process of the country
consists in the "apperception" of those elements or methods, methods and forms of other legal
systems that it lacks. Therefore, the decisive goal of such a process is the qualitative and effective
increase of the national legal regulation with the preservation of constitutive values in the basic
institutions of law. Therefore, the analysis of the right integration of Ukraine in the context of
globalization discourse is the subject of the proposed article.

1. Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: u 4 t. [New Explanatory Dictionary of the Ukrainian
Language] Uklad. V. V. Yaremenko, O. M. Slipushko. Kyiv: AKONIT Publ., 1998. T. 2. 1998. 912 p.
2. Luts L. A. Yevropeiski mizhderzhavni pravovi systemy ta problemy intehratsii z nymy pravovoi
systemy Ukrainy (teoretychni aspekty) [European Interstate Legal Systems and Problems of Integration
with the Ukrainian Legal System (Theoretical Aspects)] Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho
NAN Ukrainy Publ., 2003. 304 p. 3. Khirsin A. V. Kontseptualnyi zmist pravovoi intehratsii: suchasni
dyskusii ta shliakhy konstruktyvnoho dialohu [Conceptual content of legal integration: contemporary
discussions and ways of constructive dialogue]. Yurydychnyi visnyk. Povitriane i kosmichne pravo. 2014.
No. 1. pp. 52–57. 4. Doronina Yu. A. Pravova intehratsiia Ukrainy: teoretychni aspekty [Legal
Integration of Ukraine: Theoretical Aspects]. Aktualni problemy suchasnoho mizhnarodnoho prava : zb.
nauk. st. za materialamy I Khark. mizhnar.-prav. chytan, prysviach. pamiati prof. M. V. Yanovskoho i
V. S. Semenova, Kharkiv, 27 lystop. 2015 r. : u 2 ch. Kharkiv, 2015. Vol. 2. pp. 131–136. Availableat:
http://dspace. nlu. edu. ua/bitstream/123456789/9753/1/Doronina. pdf 2. 5. Pravova doktryna Ukrainy:
u 5 t. [The legal doctrine of Ukraine]. Zah. red. Yu. P. Bytiaka. T. 2. Publichno-pravova doktryna Ukrainy.
Kharkiv: Pravo Publ, 2013. 864 p. 6. Dmytriiev A. I., Muraviov V. I. Mizhnarodne publichne pravo:
navchalnyi posibnyk. [International Public Law]. Kyiv: Yurinkom Inter Publ., 2000. 640 s. 7. Butkevich V. G.
Sovetskoe pravo i mezhdunarodnyi dogovor [Soviet law and international treaty]. Kiev: Vysha shkola
Publ, 1977. 264 р. 8. Nguєn Kuok Din', Patrik Daie, Alen Pelle. Mezhdunarodnoe publichnoe pravo:
v 2 t. [International Public Law]. T. 1. Kyiv, Sfera Publ., 2000. 440 p. 9. Aktual'nye problemy
mezhdunarodnogo prav [Actual problems of international law] Pod. red. G. A. Antselevich,
A. A. Pokreshchuka. Kiev, Ukr. akad. vneshnei torgovli Publ, 2006. 351 p. 10. Semenov V. S., Prahniuk
O. Ia. Mizhnarodno-pravovi aspekty Konstytutsii Ukrainy [International legal aspects of the Constitution
of Ukraine]. Kyiv: In Yure Publ, 1997. 32 p. 11. Оріnion on the Constitution of Ukraine, Strasbourg, 11
March 1997, CDL-INF(97)2. Available at: http://www. venice. coe. int/webforms/documents/?pdf=CDLINF(
1997)002-e. 12. Buremenskyi M. V. Deiaki osoblyvosti zastosuvannia v Ukraini mizhnarodnykh
dohovoriv po borotbi z orhanizovanoiu zlochynnistiu [Some peculiarities of the application in Ukraine of
international treaties on combating organized crime. ]. Visnyk akademii pravovykh nauk Ukrainy. 1999.
№2(17). S. 50–58. 13. Denysov V. N., Melnyk A. Ia. Rozvytok pravovykh zasad ta mekhanizmiv
verkhovenstva mizhnarodnoho prava u vnutrishnomu pravi Ukrainy [The development of legal
ambushes is the mechanism of the supremacy of international law in the internal rights of Ukraine].
Vzaiemodiia mizhnarodnoho prava z vnutrishnim pravom Ukrainy. Kyiv: Yustinian Publ, 2006. рр. 12–39.
14. Luts L. A. Problemy vzaiemodii natsionalnykh ta mizhderzhavnykh pravovykh system [Problems of
interaction between national and interstate legal systems]. Pravova derzhava: Shchorichnyk naukovykh
prats. Kyiv: Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy Publ, 2002. Vol. 13. pp. 394–
400.