Assessment of methodological approaches in modern law

Methodological situation in the modern jurisprudence, the main peculiarity of which
there is transition from monistic methodology to philosophical and methodological pluralism,
is described in the article.

1. Neklasycheskaia fylosofyia prava: voprosы y otvetы. [Non-Clasic Philosophy of Law: Questionsand Answers.] Kharkov: SPD FO Tarasenko V. P., 2013. 253 s. 2. Kostytskyi M. V. Deiaki pytanniametodolohii yurydychnoi nauky. [Some questions in the methodology of legal science.] Naukovyi visnykNatsionalnoi akademii vnutrinikh sprav, 2013. No. 1. S. 3-10. 3. Koziubra M. I. Zahalnoteoretychnayurysprudentsiia: radianska tradytsiia ta yevropeiska perspektyva. [General theoretical jurisprudence:Soviet tradition and European perspective.] Ukr. Pravo, 2005. No. 1. S. 7-21. 4. Tsvik M. V. Suchasnepravorozuminnia - metodolohichna osnova pravovoi nauky. [Modern legal thinking is themethodological basis of legal science] Materialy mizhnar. nauk. konf., 13-14 hrud. 2002 r. / uporiad.: M. I.Panov, Yu. M. Hroshevyi. Kh.: Pravo, 2003. S. 88-91. 5. Maksymov S. I. Pryrodne i pozytyvne pravo yakelementy pravovoi realnosti. [Natural and positive law as elements of legal reality] Visn. Akad. prav. naukUkrainy, 2002. No. 1. S. 82-92. 6. Rabinovych P. M. Metodolohiia pravoznavstva problemy pliuralizatsii.[The methodology of jurisprudence is the problem of pluralization] Visn. Akad. prav. nauk Ukrainy, 1995.No. 3. S. 81-88. 7. Teoriia derzhavy i prava. Akad. kurs: pidruch. [Theory of state and law. Acad course:tutorial] / za red. O. V. Zaichuka, N. M.Onishchenko. K.: Yurinkom Inter, 2006. 688 s. 8. Fuko M.Yntellektualы y vlast: Yzbrannыe polytycheskye staty, vыstuplenyia y ynterviu. [Intellectuals and power:Selected political articles, speeches and interviews.] Ch. 2 / M. Fuko; per. s frants. Y. Okunevoi; podobshch. red. B. N. Skuratova. M. : Praksys, 2005. 320 s. 9. Anners E. Ystoryia evropeiskoho prava (per. soshved.). [The history of European law] Yn-t Evropy. M.: Nauka, 1994. 397 s. 10. Frydmen L. Vedenye vamerykanskoe pravo (per. s anhl.) [Doing American Law] / red. M. Kalantarovoi. M.: Yzd. hruppa«Prohress-Unyvers», 1993. 286 s. 11. Berman H. Dzh. Zapadnaia tradytsyia prava: эpokhahttps://doi.org/10.1016/0264-410X(93)90038-Yformyrovanyia (per. s anhl.). [Western tradition of law: the era of formation] 2-e yzd. M.: Yzd.-vo MHU;Yzd. hruppa YNFRA M - Norma, 1998. 624 s. 12. Antonov M. V. Metody teoretycheskohopravovedenyia v kontekste hlobalyzatsyy. [Methods of theoretical law in the context of globalization]Trudy Ynstytuta hosudarstva y prava RAN. 2017. T. 12. No. 4. S. 35-57.