Concept "behavior" and "activities" as the basis filosofemy deviant behavior

On the basis of a large source base comprehensively analyzed the definition of
«behavior» and «activity», traced the development of concepts in the jurisprudential aspect,
found their main features and characteristics. It is proved that the concept of "behavior" and
«activity» are the basis filosofemy deviant behavior.

1. Kudriavtsev V. N. Zakon, postupok, otvetstvennost. [Law, act, responsibility] AN SSSR. M.:Nauka, 1986. P. 7.2. Shybutany T. Sotsyalnaia psykholohyia [Social psychology] [per. s anhl. V. B. Olshanskoho].Rostov-na-Donu: Fenyks, 1999. P. 162. 3. Kahan M. S. Chelovecheskaia deiatelnost [Humanactivity] (opыt systemnoho analyza) M.: Polytyzdat, 1974. 328 p. 4. Khrestomatyia po fylosofyy:[Readings on philosophy] [uchebnoeposobye dlia vыsshykhuchebnыkh zavedenyi]. Rostov-na-Donu:Fenyks, 1997. P. 27-28. 5. Arystotel. Metafyzyka. O Dushe: cochynenyia[Metaphysics About the Soul:Succession ] [v 4-kh t.]. M.: Mыsl, 1976. T. 1. P. 8, 41. 6. Iaroshevskyi M. H. Nauka o povedenyy: russkyiput Voprosы psykholohyy. [Science of Behavior: Russian Way] 1995. № 4. P. 9, 14. 7. Pavlov Y. P.Polnoe sobranye pochynenyi. [ The complete assembly of accomplishments ][v 6 t.]: [yzd. 2-e]. M.: YzdvoAN SSSR, 1951. T. 3. Kn. 1. P. 188. 8. Ukhtomskyi A. A. Sobranye sochynenyi. [Collected works ][v5 t.]; pred. akad. L. A. Orbely, prof. M. Y. Vynohradov. L.: Yzd-vo Lenynhr. hos. un-ta, 1950. T. 1:Uchenye o domynante. P. 299. 9. Vыhotskyi L. S. Эtiudы po ystoryy povedenyia: Obeziana. Prymytyv.Rebenok [Etudes on the history of behavior: Monkey. Primitive Baby ] / L. S. Vыhotskyi, A. R. Luryia.M.: Pedahohyka-press, 1993. P. 76. 10. Spenser H. Syntetycheskaia fylosofyia [Synthetic philosophy.][per. s anhl. v sokrashchennom yzlozhenyy H. Kollynza]. K., 1997. P. 424. 11. Lorents K. Z. Oborotnaiahttps://doi.org/10.1038/eye.1997.92storona zerkala [Reverse side of the mirror ] / Konrad Z. Lorents; [pod red. A. V. Hladkoho]. M.:Respublyka, 1998. P. 5. 12. Torndaik Э. Pryntsypы obuchenyia, osnovannыe na psykholohyy [Principlesof learning based on psychology]. Osnovnыe napravlenyia psykholohyy v klassycheskykh trudakh.Bykhevyoryzm. M.: OOO «Yzd-vo AST LTD», 1998. P. 27-28.