Legal activity in the economy

The professionalism of the lawyer most complete and versatile manifested in the
activities, behavior and communication. According to scientific sources, activities – a person
active interaction with the environment, during which a person acts as an action focused on an
object and thus satisfy their needs. Activity – specific form of relationship to the world and
himself, as manifested in purposeful change and transformation of the world and human
consciousness.

1.Fukuyama F. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity New York [The Social
Virtues and the Creation of Prosperity New York] The Free Press, 1995. P. 6–7. 2. Maksakova V. I.
Jekonomicheskaja kul’tura lichnosti [Base culture of personality: Theoretical and Methodological
problems]. M., 1989. pp. 99–104. 3. Radanovych N. M. Natsional’na implementatsiya mizhnarodnykh
dohovoriv shchodo prav lyudyny: zahal’noteoretychne doslidzhennya [National implementation of
international agreements on human rights: general theoretical studies]. L’viv, 2000. 88 p. 4. Konstytutsiya
Ukrayiny [The Constitution of Ukraine]: Iz zminamy, vnesenymy zhidno iz Zakonom # 2222-IV vid
08.12.2004 r K.: Veles, 2008. 48 p. 5. Marmazov V. Ye. Zakhyst prav ta maynovykh interesiv u
Yevropeys’komu sudi z prav lyudyny: navchal’no-praktychnyy posibnyk [Protecting the rights and
property interests in the European Court of Human Rights: educational and practical guide]. K.:
Vydavnychyy Dim „Yurydychna knyha”, 2001. 84 p. 6. Tykhomyrov O.D. Problemy prav lyudyny v
suchasnykh paradyhmakh pravorozuminnya [The legal status of the person: status, problems and prospects:
Coll. Science. works ] K., 1998. Ch. 1. 129–133 pp. 7. Fedyk Ye.I. Formuvannya pravovoyi kul’tury
studentiv-yurystiv: teoretychni ta prykladni aspekty [Formation of legal culture of law students theoretical
and practical aspects]: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.01 «Teoriya
ta istoriya derzhavy i prava; istoriya politychnykh ta pravovykh uchen». L’viv, 1996. 23 p.