Margaryta Radomska

National Aviation University
1, Komarov Avenue, Kyiv , 03058, Ukraine