The legal nature of administrative responsibility of minors

Authors: 

Nataliya Lesko

Problems institute administrative proceedings minors and analyzes the opinions of scientists administratyvistiv on which formulates own concepts of administrative liability of minors.

 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відом. Верх. Ради УРСР. – 1984. – Додаток до №51. – Ст. 1122.
 2. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: монографія / В. К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 526 с.
 3. Горбач О. В. Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють : автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 “Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / О. В. Горбач. – К., 2006. – 16 с.
 4. КовальчукЮ. І. Неповнолітній як суб’єкт адміністративної відповідальності: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Ю. І. Ковальчук. – К., 2007. – 20 с.
 5. Чернецький О. Л. Поняття та особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх: теоретико-правові питання. – [Електронний ресурс] / О. Л. Чернецький // Форум права. – 2008. – № 1. – С. 439–444. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08coltpp.pdf.
 6. Продаєвич В. О. Заходи адміністра- тивного впливу, що застосовуються до неповнолітніх: поняття та місце в системі заходів адміністративного примусу / В. О. Продаєвич // Університет. наук. записки. – 2006. – № 2. – С. 195–199.
 7. Васильєв А. С. Административное право Украины (общая часть) : учеб. пособ. / А. С. Васильєв. – Xарьков : Одиссей, 2001. – 224 с.
 8. Нор В. Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве / В. Т. Нор. – К.: Вища шк., 1989. – 263 с.
 9. Продаєвич В. О. Місце адміністративної відповідальності в системі заходів адміністративного примусу : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / В. О. Продаєвич. – К., 2007. – 20 с.
 10. Горбач О. В. Адміністративно-правові засоби боротьби з правопорушеннями неповнолітніх / О. В. Горбач // Сучасні правові проблеми профілактики та розкриття злочинів, які скоюються неповнолітніми : матер. міжвуз. наук.-практ. конф. – Донецьк: ДІВС, 2002. – С. 181–189.
 11. Багаденко І. П. Ефективність заходівадміністративного впливу, що застосовуються до неповнолітніх / І. П. Багаденко // Наук. вісн.КНУВС. – 2009. – № 2. – С. 68–75.
 12. Кратінов А. В. Особливості та проблеми організації профілактичної роботи органів внутрішніх справа з неповнолітніми на сучасному етапі /А. В. Кратінов // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. пр. – 2006. –№ 3. – С. 182–190.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 801(2): 14–18