The formation of national self-awareness as an important factor of patriotism in the future workers of law enforcement agencies

Authors: 

Olena Ryashko, Vasyl Ryashko

The actual problems of national self-awareness forming as an important factor of patriotism in the future students and cadets of higher education institutions of Ukraine are considered. The future law enforcement officers, on whom the state and society will put the responsibility for providing stable public order and public safety, the protection of constitutional rights and freedoms of the citizens of Ukraine.

 1. Фрідріх А. В. Педагогічні умови формування національної самосвідомості студентів вищих педагогічних навчальних закладів: автореф. дис. … канд.. педагог. наук: спец: “Теорія і методика виховання” 13.00.07. Інститут проблем виховання АПН України / А. В.Фрідріх. – К., 2006. – 21 с.
 2. Борисов В. В. Теоретико-методологічні засади формування національної самосвідомості учнівської та студентської молоді: автореф. дис. ... д-ра педагог. наук. спец: 13.00.07 – “Теорія і методика виховання” – Тернопільський національний університет ім. Володимира Гнатюка / В. В. Борисов. – Тернопіль, 2006. – 40 с.
 3. Щербань П. Формування національної самосвідомості в сім’ї / П. Щербань. – К.: Т-во “Знання” України, 2002. – 94 с.
 4. Чижевський Д. Філософські твори // Д. Чажевський. – К.: Смолоскип, 2005. – Т. 4. – 402 с.
 5. Камчатна Н. В. Психолого-педагогічні основи формування національного менталітету // Формування національного менталітету: зб. наук. праць за матеріалами регіонал. наук.-практ. конф. / Н. В. Камчатна. – Луганськ: Вид-во “ЛНУ ім. Тараса Шевченка”, 2009. – С. 48–54.
 6. Васянович Г. П. Вибрані твори: В 5-ти т. Педагогічна етика: навч. посіб. / Г. П. Васянович. – Львів: Сполом, 2010. – Т. З. – 420 с.
 7. Довженко О. П. Сторінки щоденника (1941–1956) / О. П. Довженко. – К: Вид-во гуманіст. літ-ри, 2004. – 205 с.
 8. Довженко О. П. Вибране:для ст. шк. Віку / упорядкув. текстів та передм. О. П. Довженко. – К.: Школа, 2008. – 320 с.
 9. Кожуховська А. І. Від національного до загальнолюдського: національна гідність у педагогічних поглядах О. П. Довженка // Педагогіка і психологія / А. І. Кожуховська. – К.: Вид-во гуманіст. літ-ри, 2004. – 205 с.
 10. Ващенко Г. Виховання волі і характеру / Г. Ващенко. – Боффало. – Мюнхен, 1957. – 271 с.
 11. Сухомлинський В. О. Як виховувати справжню людину. Вибрані твори. В 5-ти т. / В. О. Сухомлинський. – К., “Рад. школа”, 1976. – С. 149–408.
 12. Франко І. Публіцистика. Вибрані статті / І.Франко. – К.: Наука, 1953. – 158 с.