Concept, characteristics and types of contracts in agribusiness

Authors: 

Khrystyna Marych

The article studies the specific agro-law contract and analyses types of contracts in agricultural Ukraine.

  1. Аграрне право України : підруч. / під ред. В. М. Гайворонського та В. П. Жушмана. – Х. : Право, 2003. – 240 с.
  2. Аграрне право України : підруч. / під ред. В. З. Янчука. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 720 с.
  3. Гражданское право : учеб. / под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. – СПб., 1996. – 506 с.
  4. Луць В. В. Контракти у підприємницький діяльності / В. В. Луць. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 120 с.
  5. Поліводський О. А. Організація договірних зобов’язань в АПК / О. А. Поліводський // Право України. – 1999. – № 5. – С. 85 – 88.
  6. Статівка А. М. Договори в системі агропромислового комплексу України в умовах ринкових відносин : автореф. дис. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.06 “Земельне право; агарне право; екологічне право; природоресурсне право” / А. М. Статівка. – Х. : Національна юридична академія ім. Я. Мудрого, 1998. – 32 с.
  7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № № 40 – 44. – Ст. 356.