Ризики зовнішньоекономічної діяльності: особливості та методи управління ними

1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет «Львівська політехніка»

На сучасному етапі розвитку економіки України в рамках міжнародного співробітництва, важливим аспектом функціонування організації є проінформованість та освіченість як працівників відділу ризик-менеджменту, так і всього персоналу у сфері управління ризиками, які виникають у процесі здійснення зовнішньоторговельних операцій. Адже своєчасне реагування у ризикових ситуаціях або ж запобігання появи ризиків у зовнішньоекономічній діяльності мінімізує можливі втрати у майбутньому. У даній роботі обґрунтовано актуальність дослідження даної тематики, зокрема причини появи ризиків у сфері зовнішньоекономічній діяльності, описані фактори впливу на появу ризиків, типологізовано ризики у процесі здійснення зовнішньоекономічних операцій та методи управління ризиків.

 1. Кондецька А. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності [Електронний ресурс]. – Режим  доступу http://intkonf.org/kondetska-a-riziki-u-zovnishnoekonomichniy-diyalnosti/.
 2. Вітка Н.Є. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності високотехнологічного підприємства. Дис. канд.ек.наук: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (машинобудування та металургія), Маріуполь – 2010.
 3. Старостіна А. О. Ризик-менеджмент. Теорія та практика: Навч. посіб. /А. О. Старостіна, В. А. Кравченко.- К.: ІВЦ Політехніка, 2004. –  200 с.
 4. Дегтярева О. И. Управление рисками в международном бизнесе: учебн.пособ. / Дегтярева О. И. – М.: МГИМО-Университет МИД России, 2006.- 272 с.
 5. Вітлінський, В.В. Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності: навч. посіб. / В. В. Вітлінський, Л. Л. Маханець. – К. : КНЕУ, 2008. – 432с.
 6. Управление внешнеэкономическими рисками в условиях глобализации /В. И. Крамаренко, К. Н. Онищенко, Н. И. Твердохлебов; под общей ред.В. И. Крамаренко. – Симферополь: ДИНАЙПИ, 2010. – 354 с.
 7. The official site of Global economy: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/.
 8. О. К. Єременко. Міжнародна торгова палата // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.:Знання України, 2004 — Т.2 — 812с. ISBN 966-316-045-4.
 9. Основні ризики в ЗЕД-контрактах і шляхи їх мінімізації ” [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA01188
 10. The official site of Opencorporates: https://opencorporates.com.
 11. Офіційний        сайт       “WA-2         Регістр”        [Електронний       ресурс].       –       Режим         доступу http://www.kompass.ua/ku/cd_wa2.htm.
 12. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.
 13. Рум’янцев А. П. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник/ А. П. Рум’янцев, Н. С. Рум’янцева; М-во освіти і науки України. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. -375 с.
 14. Воробьев С. Н. Управление рисками в предпринимательстве / С. Н. Воробьев, К. В. Балдин.- М.: Издательско-торговая корпорація “Дашков и К”, 2006. – 772 с.