кінетика

Біо-сорбент, одержаний з annona squamosa, для видалення барвника метилового червоного з води: дослідження адсорбційного потенціалу

Проведені дослідження сорбційної здатності до метилового червоного (MЧ) сорбенту, отриманого з листя та кори Annona squamosa, з використанням штучно створених стоків. Визначено різні чинники, що впливають на адсорбцію, а саме: початкова концентрація, час контакту, дозування адсорбенту, а такожвстановлено вплив температури. Рівновага адсорбції проаналізована за допомогою ізотерм Фройндліха, Лангмюра, Темкіна та Дубініна-Радушкевича.

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ТА МЕТОДУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ СУШІННЯ ЦУКАТІВ З ГРУШ

Досліджено кінетику сушіння гарячих (80°С) та холодних (20°С) цукатів з груш. В результаті узагальнення дослідних даних знайдені коефіцієнт сушіння та виведена аналітична залежність для розрахунку часу сушіння. Отримані експериментальні дані зміни температури теплового агенту за висотою шару цукатів.

Адсорбція йонів кадмію(ii) модіфікованим композитом з наночастинками нуль-валентного заліза (cns-nzvi): характеристика, кінетика адсорбції та ізотермічні дослідження

Досліджено ефективність поверхнево модифікованого композиту нанорозмірне нуль-валентне залізо/шкарлупа горіха кеш‘ю (CNS-nZVI) для вилучення йонів кадмію у водних розчинах. Встановлено, що CNS-nZVI у кількості 2 г/л є ефективним для видалення 98 % кадмію. Визначено, що адсорбційна здатність становила 35,58 мг/г. Показано, що ізотерма Фрейндліха (R2 = 0,9769) та дані про кінетику адсорбції псевдо-другого порядку добре узгоджуються. Цим підтверджено, що CNS-nZVI має високу ефективність видалення Cd(II) з водних розчинів.

Кінетична модель розчинення цементаційної міді в розчинах сульфатної кислоти, що містять йони міді

Досліджено кінетику розчинення порошку цементаційної міді в розчинах сульфатної кислоти, що містять йони міді. Визначено, що швидкість розчинення міді підвищується зі збільшенням концентрації кислоти, температури та швидкості перемішування. Встановлено, що швидкість розчинення посилюється зі збільшенням концентрації йонів міді до 0,025 М. Температура та концентрація йонів міді мають більш значний вплив на розчинення мідного порошку. Проведено кінетичний аналіз процесу, і встановлено, що він відповідає псевдо-гомогенній моделі реакцій першого порядку.

SIMULATION OF ION EXCHANGE INTERACTION KINETICS IN THE CLINOPTYLOLITE - AMMONIUM ION SYSTEM

The kinetics of adsorption of ammonium ions under dynamic conditions has been studied. A mathematical model of the process was built. The mass transfer coefficient was calculated depending on the intensity of the change of location. It was established that ion exchange occurs in external and internal diffusion regions. The rate constants of ion exchange for the region of external and internal diffusion were calculated.

Кінетичні закономірності та математичне моделювання розчинення калій хлориду

Досліджено процес розчинення частинок калій хлориду в апараті з механічним перемішуванням дволопатевою мішалкою та визначено коефіцієнт масовіддачі. Експериментальні результати узагальнено критеріальною залежністю. Підтверджено незалежність коефіцієнта масовіддачі від діаметра твердих частинок. Розглянуто протитечійний процес розчинення калійної солі у двох апаратах з механічним перемішуванням. Розроблено математичну модель для протитечійного розчинення та визначено ефективність даного процесу.

Фазова рівновага нафтових дисперсних систем з позиції термодинаміки та кінетики

Розглянуто процес парафіноутворення, включаючи особливості будови парафінів, внаслідок фазових переходів при зниженні температури. Розроблено математичні моделі термодинамічних і кінетичних розрахунків фазової рівноваги системи «тверде тіло-рідина». Встановлено, що для зміщення рівноваги «мазут-парафін» до рідини необхідно зменшити відношення активностей твердої і рідкої фаз за допомогою введення в систему речовини з меншим параметром розчинності. Синтезовано додаток рослинного походження для підвищення стійкості і структурно-механічних характеристик мазуту.

Кінетика та ізотермічні дослідження адсорбції шестивалентного хрому з використанням активованого вугілля з водного гіацинту

Для видалення Cr(VI) з водного розчину як адсорбент використано активоване вугілля, отримане з водного гіацинту (WH-AC). Визначено, що оптимізований WH-AC є мезопористим та зернистим. Встановлено, що площа поверхні 11,564 м2/г має високу адсорбційну здатність. Адсорбція оптимізованого WH-AC відповідає кінетиці псевдодругого порядку та ізотермічній моделі Фрейндліха. Базуючись на коефіцієнті кореляції, одержаним з кінетичної моделі псевдодругого порядку, отримані значення R2 мали значення вище 0,99, що вказує на хемосорбційність процесу.

Видалення хрому(vi) з використанням карбонового порошку з листя thuja occidentalis – ізотерми адсорбції та кінетичні дослідження

Досліджено адсорбційну здатність карбонового порошку з листя туї західної (Thuja щccidentalis) для витіснення хрому(VI) з водних розчинів. Встановлено, що кількість видаленого Cr(VI) залежить від рН, часу встановлення рівноваги, кількості адсорбенту і концентрації Cr(VI). За допомогою методів Фур‘є-спектроскопії, скануючої електронної мікроскопії та енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії визначено характеристики адсорбенту до і після адсорбції Cr(VI). Одержаним ізотермам адсорбції найбільше відповідає модель Ленгмюра.

ОСОБЛИВОСТІ МЕТАЛІЗАЦІЇ ГРАНУЛЬОВАНОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ

Наведено результати експериментальних досліджень особливостей металізації гранульованого поліетилену. Досліджено вплив концентраційних чинників на процес металізації активованих цинком гранул поліетилену марки Liten PL-10. Встановлено, що зміною концентрації сульфату міді і гідроксиду натрію, а також ступенем завантаження полімерної сировини можна ефективно регулювати кількість відновленої міді на гранулах поліетилену, а значить і товщину сформованого на них шару металу.