Дослідження процесу екстрагування хлоридів з виробничого шеніту з одержанням безхлоридного калійно-магнієвого добрива

Authors: 

Перекупко Т. В., Корчинська Х. М.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімії і технології неорганічних речовин 
 

In this paper the results of experimental studies of the extraction process of chlorides from the production schoenite that contains more than 15 wt. % Cl-, with using 20 ... 50 % aqueous solutions of isopropyl alcohol are given. It is shown that the realization of extraction in 30 % extractant in ratio between solid and liquid phases  that is equal 3, makes it possible to obtain a precipitate, which after dehydration contains on the dry weight (wt. %): K2O 32.70, MgO 9.22, Cl- 0.58, and fully compliant with the applicable specifications 6-05743160.002-94 to potassium-magnesium and compliant with requirements to the free from chloride fertilizer. 
У статті наведено результати експериментальних досліджень процесу екстрагування хлоридів з виробничого шеніту, який містить понад 15 мас. % Сl-, з використанням 20…50 % водних розчинів ізопропілового спирту. Показано, що здійснення екстрагування у 30 % екстрагенті за Т:Р = 1:3 дає змогу одержати осад, який після зневоднення містить у розрахунку на суху речовину (мас. %): К2О 32,70; MgO 9,22; Cl- 0,58, і повністю відповідає вимогам чинних ТУ 6-05743160.002-94 до калімагнезії, а також вимогам до безхлоридного добрива.  
 

1. Блажівський К.І. Екстрагування хлоридів із суміші хлоридних і сульфатних солей застосуванням етанолу / К.І. Блажівський, Т.В. Перекупко, І.Є. Максимович // Хімія, технологія речовин та їх застосування: [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й.Й. Ятчишин. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2013. – С.33-35. – (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка"; №761). 2. Перекупко А.В. Селективне вилучення хлоридів з твердого напівпродукту перероблення розчинів хвостосховищ калійних виробництв Прикарпаття / А.В. Перекупко // Хімія, технологія речовин та їх застосування: [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й.Й. Ятчишин. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2013. – С.24-27. – (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка"; №761). 3. Перекупко А.В. Получение безхлоридной калимагнезии из полупродукта с высоким содержанием хлоридов с помощью водно-ацетонового экстрагента / А.В. Перекупко // Teoretyczne i praktyczne innowacje  naukowe: zbiór raportów naukowych. – 29.01.2013-31.01.2013, Kraków, Polska. – Kraków, 2013. – Czеść 6. – S. 83-85. 4. Перекупко А.В. Дослідження екстрагування хлоридів з твердої суміші солей у системі К+, Na+, Mg2+/Cl-, SO42-//H2O  водно-органічними екстрагентами з одержанням безхлоридної калімагнезії / А.В. Перекупко  // Енерго- та ресурсозберігаючі хімічні технології без екологічних проблем: збірник наукових праць VI Міжн. науково-технічної конф., 9-13 вересня 2013 р., Одеса, Україна. – Одеса, 2013. –  Т.1. – С. 189-191. 5. Перекупко Т.В. Перспективи застосування органічних реагентів і розчинників селективної дії в комплексній переробці полімінеральних калійних руд Прикарпаття  /Т.В. Перекупко // Журнал Українського інженерного товариства «Технічні вісті. Technical News». – Львів, 19981(6), 2(7). – С.25-28. 6. Вредные вещества в промышленности. Изд. 7-е, пер. и доп.: в трех томах / Под ред. засл. деят. науки проф. Н. В. Лазарева и докт мед. наук Э. Н. Левиной. – М.: Химия, 1976. – Том II. Органические вещества. – 624 с. 7. Гороновский И.Т. Краткий справочник по химии / И.Т. Гороновский, Ю.П. Назаренко, Е.Ф. Некряч. – К.: Наукова думка, 1987. – 830 с. 8. Д. Скуг. Основы аналитической химии / Д. Скуг, Д. Уэст / Пер. с англ.: В 2 т. – М.: Мир, 1979. – Т.2. – 438 с. 9. Унифицированные методы анализа вод / Под ред. проф. Лурье Ю.Ю. – М.: Химия, 1973. – 376 с.10. 10. Спирт изопропиловый. Технические условия: ГОСТ 9805-84. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3). - М.: ИПК Изд-во стандартов, 1998. – 16 с.