Моніторинг забруднення стічних вод молокопереробних підприємств

Authors: 

Гивлюд А.М.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра екології та збалансованого природокористування 
 

The pollution of wastewater of dairies products was monitored. The composition of the wastewater and its impact on the environment took place. The technological scheme of sewage treatment dairies was proposed. 
Проведено  моніторинг  забруднення  стічних  вод  продуктами  молокопереробних підприємств.  Встановлено  склад  відходів  та  їх  вплив  на  навколишнє  середовище. Запропоновано  технологічну  схему  очищення  стічних  вод  молокопереробних підприємств. 
 
 

1. Савицька В. Актуальні  проблеми  розвитку  ринку молока  і молочних  продуктів  // Економіка АПК.  –  2002.  – №  11.  – С.  102–138.  2. Шифрин С.М. Очистка  сточных  вод  предприятий  мясной  и молочной промышленности / С.М. Шифрин, Г.В. Иванов, Б.Г. Мишунов, Ю.А. Феофанов – М.: Легкая и пищевая  промышленность,  1981.  –  272  с.  3.  Романська  Н.М.  Використання  вторинної  молочної cировини  /  Н.М.  Романська.,  В.С.  Калмиш.  –  К.:  Техніка,  1973.  –  172  с.  4.  Запольський  А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води: підруч / А.К. Запольськи . – К.: Вища шк., 2005. – 671 с. 5.  Храмцов  А.Г.  Молочная   сыворотка  /  А.Г.  Храмцов.  –  М.:  Агропромиздат,  1990.  –  240  с.  6. Залашко М.В. Микробный  синтез на молочной cыворотке  / М.В. Залашко, Л.С. Залашко. – Минск: Наука и техника, 1976. – 274 с. 7. Анцыпович Н.С. Охрана пироды на предприятиях мясной и молочной промышленности.  –  М.:  Агропромиздат,  1986.  –  286  с.  8.  Лоренц  В.И.  Очистка  сточных  вод предприятий пищевой промышленности. – К., 1972. – 188 с.