моніторинг

Особливості автоматизованих систем роздільної утилізації побутових відходів

Розглянуто проблему побутових відходів та засади національного регулювання поводження з відходами. Проаналізовано системи роздільного управління відходами.

The problem of waste and the principles of national regulation of radioactive waste.
Analyzed the system of separate waste management.

Інтелектуальна система моніторингу та обслуговування клієнтів у ресторанному бізнесі

Запропоновано методи вирішення задач моніторингу та обслуговування клієнтів у ресторанному бізнесі. Ці задачі реалізовано та вирішено в інтелектуальній системі моніторингу та обслуговування клієнтів.

This article is devoted to the solving tasks of monitoring and service of customers in restaurant business. These tasks are realized and decided in the intellectual system of monitoring and service of customers.

Математична модель зображень сцени, що містить літаки

Розглянуто математичну модель зображень літаків на довільному фоні. Запропонована модель розглядає зображення як множину текстур. Враховуються як негативні природні впливи на зображення, так і особливості зображень літаків на сцені за різних умов. Модель придатна для розроблення віконних методів опрацювання згаданих зображень.

ЦИФРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Впровадження компонентів кіберсоціального комп'ютингу та сервісів хмарного управління на основі метричного кіберфізичного моніторингу соціальних процесів орієнтовано на створення кібер-державності для забезпечення високої якості життя громадян. Надаються логічні схеми кіберсоціального комп'ютингу для створення кіберфізичної структури хмарного управління закладами системи освіти (зокрема, вищими навчальними закладами) на основі метричного цифрового моніторингу науково-освітніх процесів.

DESIGN AND EVALUATION OF A SMART INDOOR AIR QUALITY MONITORING SYSTEM

This paper presents the design and development of an intelligent air quality monitoring system that utilizes the widely adopted and versatile Arduino Uno microcontroller as its foundational platform. The system underwent comprehensive testing procedures to ensure its adherence to specified requirements. Moreover, a series of experiments were conducted in diverse areas of a residential environment to generate datasets for various air quality indicators.

Development of a Video Surveillance System for Motion Detection and Object Recognition

This article explores the development of a video surveillance system that utilizes cuttingedge technology to analyze the video stream in real-time, identify motion, and recognize objects within the video stream. The functionality of this system enables it to provide a high level of accuracy in identifying objects, even in low-light conditions or with low-resolution cameras. The software system has been designed as a user-friendly desktop application with the latest technologies and features that will ensure its relevance and easy maintenance in the future.

Принципи побудови веб застосунку для моніторингу навиків працівників

Узагальнюючи означення поняття «навички» із оглянутих літературних джерел визна- чаємо, що: навички – це поєднання знань і вмінь, які людина отримала протягом життя.

Для покращення навичок потрібно вибирати певні інструменти (тренінги, семінари, вебінари, онлайн-курси, курси підвищення кваліфікації, читання спеціальної літератури тощо). Важливе значення у виборі інструментів і досягненні результатів мають особистісні якості та установки молоді.

Моніторинг просторово-часових геодинамічних змін складу категорій земель на прикладі регіону міста Cтебник за даними дистанційного зондування Землі

У статті представлено результати аналізу та моніторинг змін складу категорій земель регіону міста Стебник, Львівська область, Україна, як об’єкта підвищеної техногенної небезпеки (на території спостерігаються карстові провали, що є результатом порушення умов консервації підземних шахт видобутку калійної солі). Видобуток здійснювався без закладки відпрацьованих порожнин, в результаті чого утворилися пустоти близько 33 млн.

Методичні підходи до визначення пріоритетних напрямків перевізної роботи операторів рухомого залізничного складу у сфері вантажних перевезень

Стаття присвячена проблемі забезпечення взаємовигідної співпраці між вантажовлас- никами та вантажоперевізниками у сфері залізничних перевезень в Україні. У дослідженні використано такі методи: монографічний, порівняння та систематизації, експертних оцінок. У результаті дослідження запропоновано формування інформаційної бази вантажовласників із проведенням їх анкетування щодо визначення ступеня задоволеності рівнем якості перевізної роботи операторів вантажних перевезень. Така діяльність сприятиме вдосконаленню системи моніторингу задоволеності споживачів транспортних послуг.

AIR QUALITY MONITORING IN A SELECTED CLASSROOM

As part of the research entitled "Experimental determination of the optimal amount of air in a selected room in Ukraine based on measurements of carbon dioxide concentration", an experimental measurement was performed in a selected school room in Ukraine. The aim of the experimental measurement was to determine the course of air temperature, relative humidity and carbon dioxide concentration during the teaching process. From the carbon dioxide concentration curves, it is possible to calculate the required ventilation intensity in the room.