ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕПЕРЕРВНОГО МОНІТОРИНГУ ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИЛАДОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Розроблено алгоритм моніторингу результативності процесу модернізації організування виробничої діяльності приладобудівного підприємства та описано шляхи його реалізації, що забезпечує достовірність і адекватність отримуваної оцінки результативності процесу модернізації на підприємстві та може бути важливим інструментом її оперативного контролю і планування коригувальних дій. Для моніторингу результативності процесу модернізації організування виробничої діяльності приладобудівного підприємства запропоновано використовувати « Індекс модернізації організування виробничої діяльності», що формується на основі виробничої функції з використанням розрахованих вагових коефіцієнтів та коефіцієнтів організування виробничої діяльності за основними виробничими чинниками.

1. Чуліпа І. Д. (2010) Передумови розвитку і шляхи вдосконалення моніторингу показників інноваційної діяльності підприємства. Волинський національний університет імені Лесі Українки. 2. Фомин В.Н. (2007) Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация. 2-ге вид., перер. і доп. 583 с. 3. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. (2003) Теоретичні та прикладні засади менеджменту, Навч. посібник. Львів: Вид-во «Інтелект-Захід», 352 c. 4. Шершньова З. Є. (2010) Антикризова програма підприємства: методичні основи розробки та організація виконання, Вісник Хмельницького національного університету «Економічні науки», № 2, T. 1, 140–144. 5. Петрович Й. М., Лущак Н. С. (2012) Сутнісна характеристика поняття модернізації підприємства в системі економічних категорій, Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», № 748. 199–206. 6. Novakivskii I., Lushchak N. (2016) Modernization of the manufacturing system of national enterprises by implementing modern information technologies, Econtechmod. Lublin – Lviv – Kracow, Vol.1. No. 5, 73–78. 7. Кизим М. О., Забродський В. А., Зінченко В. А., Копчак Ю. С. (2003) Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства, Харків: ВД «ІНЖЕК», 144 с.