Features of marketing of the innovation support of domestic industrial enterprises in the conditions of international economic relations

Автори: 
Verbytska H.

Lviv Polytechnic National University

The purpose of this article is to study the theoretical foundations and applied problems in marketing support of the innovation enterprises in conditions of international economic relations. Theoretical and methodological basis of research are the fundamental provisions of economic theory, scientific works of scientists on marketing of innovations. In the process of research the following methods were used: graphic (visual presentation of research results); generalization; analytical and logical (to determine marketing goals of innovation, objectives of marketing support of innovations in terms of international economic relations, formation of sequence of implementation of innovation marketing of domestic industrial enterprises in the conditions of international economic relations).

1. Antoniuk L. L. Innovatsii: teoriia, mekhanizm rozrobky ta komertsializatsii: monohrafiia / L. L. Antoniuk, A. M. Poruchnyk, V. S. Savchuk. – K.: KNEU, 2003. – 394 s.
2. Hanza I. Marketynhovi
stratehii ta faktory vplyvu pry prosuvannia vysokotekhnolohichnoi produktsii na rynku / I. Hanza, A. Martoian // Analitychno-informatsiinyi zhurnal «Skhid». – 2014. – # 1 (127). – S. 22–26.
3. Illiashenko N. S. Mekhanizm upravlinnia pidpryiemstvom na zasadakh innovatsiinoho marketynhu / N. S. Illiashenko // Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky. – 2009. – # 4. – S. 42–47.
4. Karakai Yu. V. Marketynh innovatsiinykh tovariv: monohrafiia / Yu. V. Karakai. – K.: KNEU, 2005. – 226 s.
5. Kotler F.Osnovы marketynha: per. s anhl. / F. Kotler. – Novosybyrsk: Nauka, 1992. – 736 s. 6. Marketynh.
Menedzhment. Innovatsii: monohrafiia / za red. d-ra ekon. nauk, profesora S. M. Illiashenka. – Sumy : TOV
«Drukarskyi dim «Papirus», 2010. – 621 s.
7. Nahornyi Ye. I. Riven novyzny tovaru yak odyn iz pokaznykiv
dotsilnosti testuvannia novykh tovariv / Ye. I. Nahornyi // Ekonomika: problemy teorii ta praktyky:zbirnyk naukovykh prats. – Vyp. 253: v 7 t. –T. IV. – Dnipropetrovsk: DNU. – 2009. – S. 1053–1064.
8. Radishchuk T. P. Osoblyvosti prohnozuvannia koniunktury tovarnoho rynku / T. P. Radishchuk // Visnyk
Nats. un-tu «Lvivska politekhnika» «Problemy ekonomiky ta upravlinnia». – 2010. – # 684. – S. 39–41.
9. Chukhrai N. Tovarna innovatsiina polityka: upravlinnia innovatsiiamy na pidpryiemstvi: pidruchnyk /N. Chukhrai, R. Patora. – K.: KONDOR, 2006. – 398 s.