ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автори: 
N.I. Chukhrai, S.I. Matviy

Lviv Polytechnic National University, Management of Organizations Department

Проаналізовано й узагальнено основні тенденції інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Досліджено інноваційну активність підприємств, з’ясовано основні проблеми щодо впровадження інноваційної моделі розвитку економіки, обґрунтовано та запропоновано шляхи активізації інвестування діяльності в Україні, також проаналізовано динаміку індексу інвестиційної привабливості, фактори впливу на інвестиційний клімат у країні.

1. Григоровська Р.В. Проблемні аспекти інноваційної діяльності в Україні як гальмуючий чинник економічного  розвитку [Електронний  ресурс].  – Режим  доступу:  http://mev-hnu.com/load/studentska_naukovo_praktichna_konferencija_2013/....  2.  Маркетинг.  Менеджмент.  Інновації:  монографія  /  за  ред.  д.е.н., професора  С.М. ілляшенка.  – Суми: ТОВ “ТД  Папірус”,  2010.  –  624 с.  3.  Борода  Д.Р.  Інвестиційне забезпечення  інноваційної  діяльності  сучасного  підприємства [Електронний  ресурс].  –  Режим доступу: http://www.rusnauka.com/15_NPN_2013/Economics/2_138491.doc.htm/.  4.  Державна  служба статистики України [Електронний  ресурс].  – Режим  доступу:  http://ukrstat.gov.ua.  5.  Інвест-газета /[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://privatbank.ua/ua/news.  6.  Індекс  інвестиційної привабливості  //  Європейська  Бізнес-Асоціація: BringingBusinessesTogether [Електронний  ресурс].  – Режим  доступу:  http://www.eba.com.ua/uk/about-eba/indices/investment-attractiveness-index.  7.  Місце України  за  рейтингом “Ведення  бізнесу  2013” [Електронний  ресурс].  – Режим  доступу:  http://bg-law.com.ua/pres-oglyad/23-msce-ukrayini-za-reytingom-vedennya-...  8.  Інноваційний  розвиток туризму: монографія / Г.І. Михайліченко. – К.: Київський національний торг.-екон. ун-т, 2012. – 608 с.  9.  Інвестиційне  забезпечення  інноваційного  й  технологічного  розвитку  промислових  підприємств [Електронний  ресурс].  – Режим  доступу:http://www.spkneu.org/wp-content/uploads/2013/08/2.6-zaharin-147-159.pdf...