адсорбція

Рівноважна вологість як один із важливих показників енергоефективності при сушінні харчових порошкоподібних матеріалів біологічної природи

Із урахуванням загальної тенденції енергоспоживання, згідно з якою кількість спожитої енергії збільшується, її вартість та дефіцит безперервно зростають. На процеси сушіння в світі витрачається  10–12 % всієї енергії. На сучасному етапі розвитку процесів зневоднення в Україні та світі постала нагальна проблема в створенні та розробці високоефективних теплотехнологій, які б забезпечували мінімальні витрати енергії на процес та високу якість матеріалу.

Взаємодія нуклеотидів з поверхнею нанокристалічного діоксиду церію

Було досліджено адсорбцію нуклеотидів на поверхні нанокристалічного діоксиду церію (рНТНЗ = 6,3) з водних розчинів NaCl у широкому діапазоні рН. Одержані результати було інтерпретовано як утворення зовнішньо- та внутрішньосферних комплексів за участі фосфатних залишків. Для кількісного визначення констант рівноваги реакцій було застосовано базову модель комплексоутворення на поверхні Штерна.

Аргентинська цукрова барда: характеристика фенольних сполук та оцінка адсорбції як можливого методу відновлення

Вивчено хімічний склад барди цукрового очерету (Тукуман, Аргентина) та встановлено високу концентрацію органічних сполук. Серед фенольних сполук виявлено переважно флавоноїди, антоціани, похідні резорцину та ферулової кислоти. Описано ізотерми адсорбції фенольних сполук та загальних органічних сполук на чотирьох комерційних активованих вугіллях з різними фізико-хімічними властивостями за двох температур. Встановлено, що форма ізотерми залежить від типу вуглецю, а адсорбційна здатність посилюється із збільшенням температури.

Селективне видалення ртуті(ІІ) з використанням гідрогелів, приготовлених за допомогою гамма-випромінювання

Для селективного видалення ртуті(II) із використанням випромінювання синтезували гідрогелі 2-гідроксиетилметакрилат (HM) та 2-гідроксиетилметакрилат/акриламід (HM/ACR). Проведено дослідження гідрогелів в процесах набухання, дифузії та зв'язування. Встановлено, що параметри набухання для системи HM/ACR-Hg2+ є вищими, ніж для систем HM-Hg2+. Визначено, що зв'язування ртуті відноситься до C-типу для HM та L-типу для гідрогелів HM/ACR. Параметри зв'язування розраховували за допомогою моделей Фрейндліха, Ленгмюра та Генрі.

STATICS OF ADSORPTION OF ANIONIC SURFACTANTS

The paper presents the results of the study of the statics of adsorption of surface-active substances from model solutions by activated carbon and zeolite. The results of photometric determination of the concentration of anionic surfactants before and after adsorption are presented. The results of adsorption capacity calculations are presented. The experimental results using the program (Langmuir 1.03) were numerically calculated. Sorption isotherms of sodium dodecyl sulfate indicate the mechanism of monomolecular physical adsorption.

Динаміка адсорбції йонів купруму у нерухомому шарі адсорбента та математична інтерпретація першої стадії процесу

Експериментально досліджено динаміку процесу адсорбції у нерухомому шарі адсорбенту на прикладі системи природний цеоліт – водний розчин солі купруму низьких концентрацій, які характерні для процесів очищення стічних вод від токсичних забруднень. Побудовано вихідні криві процесу адсорбції для висоти шару сорбенту 5 та 7см. Рівновагу таких процесів можна описати лінійним рівнянням Генрі. Процес адсорбції у шарі складається з двох стадій, які розглянуто у дослідженні. Перша стадія полягає у формуванні фронту концентрацій, друга – у переміщенні фронту.

Синтезованийкополімернийпохіднийполі(стирен-альт-малеїновий ангидрид) як нова хелативна смола для видалення йонів важких металів з водного розчину

Хелатовусмолуякновийкополімердлявидаленняйонівметалівготували з використанням 3- (4-гідроксифеніл)циклопропан-1,1,2,2-тетракарбонової кислоти, 1,2-діаміноетану таполі(стирен-альт-малеїновогоангідриду). Параметрисорбційноїповедінкидосліджувались в різнихумовах. Дослідженнякінетикипоказали, щопроцесадсорбціїпідтвердивкінетикупсевдодругогопорядку, і даніадсорбціїдобревідповідалиізотерміЛенгмюра.

Кінетика адсорбції та ізотерми йонів Cu(II) і Fe(II) з водних розчинів з використанням геополімеру на основі золи виносу

Експериментально досліджено адсорбцію йонів Cu2+ та Fe2+, звичайних важких металів, що знаходяться в промислових стічних водах, геополімером на основі золи виносу. Встановлено, що адсорбція кожного йона відбувається за реакцією псевдодругого порядку. Доведено, що ізотерма адсорбції йонів Cu2+ та Fe2+ відповідає моделі Ленгмюра. Визначено, що моношарова адсорбційна здатність становила приблизно 53,76 мг/г та 52,63 мг/г для йонів Cu2+ та Fe2+, відповідно.

Адсорбція катіонних і аніонних барвників з водного розчину з використанням лушпиння соняшнику

Досліджено вилучення катіонного (діамантовий зелений) та аніонного барвника (метилоранж) із стічних вод, з використанням як адсорбенту лушпиння соняшнику. Дослідження проводили серіями за різних концентрацій розчину барвника, кількостей адсорбенту, значень рН, розмірів частинок та при різних значеннях часу контакту. Для обох барвників встановлено, що кількість видаленого барвника збільшується зі збільшенням часу та кількості адсорбенту і зменшується зі збільшенням концентрації барвника та розміром частинок. Час встановлення рівноваги змінювався залежно від умов досліджень.

Адсорбція йонів кадмію(ii) модіфікованим композитом з наночастинками нуль-валентного заліза (cns-nzvi): характеристика, кінетика адсорбції та ізотермічні дослідження

Досліджено ефективність поверхнево модифікованого композиту нанорозмірне нуль-валентне залізо/шкарлупа горіха кеш‘ю (CNS-nZVI) для вилучення йонів кадмію у водних розчинах. Встановлено, що CNS-nZVI у кількості 2 г/л є ефективним для видалення 98 % кадмію. Визначено, що адсорбційна здатність становила 35,58 мг/г. Показано, що ізотерма Фрейндліха (R2 = 0,9769) та дані про кінетику адсорбції псевдо-другого порядку добре узгоджуються. Цим підтверджено, що CNS-nZVI має високу ефективність видалення Cd(II) з водних розчинів.