3

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТИЛ 6-МЕТИЛ-2-ОКСО-4-ФЕНІЛ-1,2,3,4-ТЕТРАГІДРОПІРИМІДИН-5-КАРБОКСИЛАТУ ТА ЙОГО РОЗЧИНІВ В ЕТИЛАЦЕТАТІ І БЕНЗОЛІ ТА ЇХ СУМІШАХ

Метою даної роботи є дослідження термодинамічних властивостей розчинності метил 6-метил-2-оксо-4-феніл-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилата, який проявляє широкий спектр біологічної активності в органічних розчинниках різної полярності та їхніх сумішей. Як відомо, процеси синтезу та очистки твердих речовин, здебільшого, відбуваються за участі індивідуальних розчинників або їх сумішей, тому оптимізація цих процесів є неможлива без визначення термодинамічних параметрів їх розчинення.

Cаліцилова кислота як природний і універсальний біо-каталізатор для одностадійного «зеленого» синтезу у відсутності розчинника похідних 3,4-дигідропіримідин-2-(1н)-ону/тіону

Розроблено одностадійний «зелений метод» синтезу у відсутності розчинника екологічно безпечних, біологічно активних похідних 3,4-дигідропіримідин-2-(1Н)-ону/тіону за допомогою трикомпонентної реакції конденсації Біджінеллі β-кетоестерів (метил або етил ацетоацетат), ароматичного альдегіду (похідна бензальдегиду) і сечовини або тіосечовини з використанням саліцилової кислоти як природного та універсального біо-каталізатора.

Експериментальне і теоретичне спектроскопічне дослідження тіон-тіольної таутомерії нових гібридів 1,3,4-оксадіазол-2-тіону з акридин-9(10h)-оном

Здійснено синтез нових гібридів 1,3,4-оксадіазол-2-тіонів з акридин 9(10H)-оном, структура яких підтверджена за допомогою хромато-мас-спектрометрії, ІЧ, 1H, 13C-спектроскопії. Досліджена тіон-тіольна рівновага у 8 розчинниках з різною діелектричною проникливістю за допомогою УФ-спектроскопії та методами квантової хімії з використанням базисів DFT/B3LYP та HF. Результати експериментальних розрахунків узгоджуються з теоретичними та показали переважання форми тіону.

Експериментальні та dft-дослідження полярної реакції дільса-альдера азо-біс-ціанурхлориду з рядом дієнів. Шляхи подальшої модифікації одержаних продуктів

Була проведена та досліджена на B3LYP/6 31G(d,p) рівні реакція Дільса-Альдера азо-біс-ціанурхлориду як електрофільного дієнофілу з рядом дієнів з різною нуклеофільністю, а саме 2,3-диметилбутадієну, 2-метилбутадієну і 1-ацетоксибутадієну. Визначено, що реакція проходить за м’яких умов та з високими виходами. Обчислені глобальні та локальні індекси реакційності, а також геометрії перехідних станів та енергії активації. Вивчені напрямки подальшої модифікації одержаних продуктів заміщенням атомів хлору.

СИНТЕЗ ТІОСУЛЬФОЕСТЕРІВ ІЗ СИМ-ТРИАЗИНОВИМ ФРАГМЕНТОМ

Ціанурхлорид є цінним вихідним реагентом для безпосереднього отримання високо структурованих молекул. Заміщення атомів хлору в молекулі ціанурхлориду різними фармакофорними фрагментами дало можливість отримати низку похідних 1,3,5-триазину, серед яких виявлено перспективні біологічно активні субстанції, що проявляють антимікробну, протиракову, протималярійну та противірусну  активності.

EXPERIMENTAL AND DFT STUDIES OF AZO-BIS-2,4-DICHLORO-1,3,5-TRIAZINE AND STYRENE INTERACTION

Реакція Дільса-Альдера має широке застосування в органічному синтезі, оскільки дозволяє, використовуючи різноманітні дієни та дієнофіли, утворювати шестичленні цикли в одну стадію. Азосполуки, особливо з електронодефіцитними замісниками, такими як 1,3,5-триазиновий цикл, можуть виступати активними дієнофілами у реакціях Дільса-Альдера.

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНІВ ЕСТЕРІВ 6-МЕТИЛ-2-ОКСО-4-АРИЛ-1,2,3,4-ТЕТРАГІДРОПІРИМІДИН-5- КАРБОНОВИХ КИСЛОТ В АЦЕТОНІТРИЛІ

Похідні 6-метил-2-оксо-4-феніл-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбонової кислоти є найпростішим представниками дигідропіримідинів Бідженеллі для яких характерний широкий спектр біологічної активності. Застосування сполук у фармацевтичній промисловості, пов’язане з використанням особливо чистих речовин на кожному етапі синтезу. Основним методом очистки твердих речовин є перекристалізація з використанням так званих “класичних” розчинників до яких належить ацетонітрил.

Експериментальні та DTF дослідження взаємодії азо-біс-2,4-дихлоро-1,3,5-триазину зі стиролом

В результаті взаємодії азо-біс-ціанурхлориду зі стиролом був виділений один з ізомерів інвертованої реакції Дільса-Альдера з високим виходом. Для пояснення селективності реакції були проведені термодинамічні розрахунки на M06-2X/6-31G(d,p) рівні. Протікання реакції досліджувалось по трьох шляхах – з утворенням продукту нормальної ДА та двох регіоізомерів інвертованої ДА реакції.

Термодинамічні властивості розчинів метил 6-метил-2-оксо-4-феніл- 1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилату в органічних розчинниках

За температурною залежністю розчинності метилового естеру 6-метил-2-оксо-4-арил-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбонової кислоти в ізопропанолі, етилацетаті та бензолі розраховано ентальпію та ентропію його розчинення. З врахуванням ентальпії плавлення, визначеної за даними диференційно-термічного аналізу та перерахованої на 298К, розраховано ентальпії та ентропії змішування за 298 К. Показано вплив розчинника на розчинність та величини ентальпії і ентропії змішування при 298К.

Використання олефінів фракції с4 термокаталітичних процесів нафтопереробки для одержання метакролеїну і бута

The joint process of isobutylene oxidation and butene-1 oxidative dehydration is studied on the basis of Fe-Te-Mo-Ox catalyst in the impulse flown plant. The optimal process conditions of products yield (methacrolein, butadiene-1,3) are determined. It is shown that the selectivity by butadiene-1,3 increases with the contact time rising at 633 K and the selectivity by methacrolein at 693 K is maximal at contact time of 0.6 s. The maximal total yield of the target reaction products (68.7 %) is obtained at 693 K and contact time of 3.6 s.