Problem definition “nonprofit organization” in the terminology based on different standards areas of law

Автори: 
L. V. Melekh, O. V. Viznjak

In the article the problem of the definition of “nonprofit” in terminological basis of tax,
economic and civil law. Grounded features of non-profit (non-profit) organizations. The
characteristic of various organizations in Ukraine and abroad. Presented their views and list in
different spheres of public life. Ante-profit organizations in the system of civil society.
Reproduced nonprofit, autonomous nature of the organizations that protect the interests of
different groups

1. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV (із змінами і
доповненнями) // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/436-15. 2. Податковий кодекс України: Закон
України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами і доповненнями) // Офіційний веб-сайт Верховної Ради
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/2755-17.
3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV (із змінами і доповненнями) //
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/435-15/page. 4. Андрєєва О. Б. Господарське право України:
підручник, у ч. 1 / О. Б. Андрєєва, Ю. М. Жорнокуй, О. П. Гетманець — Х.: Харк. нац. ун-т внутр.
справ, 2014. – 340 с. 5. Вінник О. М. Господарське право України: навчальний посібник /
О. М. Вінник – К. : Правова єдність, 2009. – 766 c. 6. Інститут демократії імені Пилипа Орлика //
Офіційний сайт інституту [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://idpo. com. ua.
7. Інститут польської політики [Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія. – Режим
доступу: https://uk. wikipedia. org/wiki /wiki/ Інститут_ польської_політики. 8. Клименко О. А.
Некомерційні організації в країнах розвинутої демократії [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www. kymu. edu. ua/vmv/v/p05/ar152165. pdf. 9. Красносільська Анастасія.
Податкове середовище для громадської та благодійної діяльності з 2015 року: нові можливості,
нові і старі бар’єри: від 19.02.2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www. ucipr.
org. ua/ userfiles/tax_2015_ngo. pdf. 10. Мельник С. Б. Деякі правові аспекти діяльності
некомерційних організацій в Україні від 2002 року № 2 [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://nbuv. gov. ua/j-pdf/Unzap_2002_2_19. pdf. 11. Міжнародний центр перспективних досліджень
[Електронний ресурс] // Офіційний сайт центру. – Режим доступу: http://www. icps. com. ua/.
12. Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова
[Електронний ресурс] // Офіційний сайт центру. – Режим доступу: http://www. uceps. org/ukr/index.
php. 13. Фонд підтримки місцевої демократії [Електронний ресурс] // Офіційний сайт фонду. –
Режим доступу: http://www. cwpu. org/show_page_ua. php?id=149.