Гарасимів Т. З. Роль громадських організацій у формуванні ідеології модернізації українського суспільства

Harasymiv T. Z. "The role of public organizations in the formation of the ideology
of modernization of the ukrainian society"

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Визначено роль громадських організацій у формуванні ідеології модернізаціїукраїнського суспільства. Проаналізовано діяльність сучасних інститутів громадянсь-кого суспільства у контексті формування ідеології модернізації українського соціуму йвстановлено основні тенденції. Інститути громадянського суспільства беруть активнуучасть у формуванні державного курсу, націленого на вирішення актуальних проблемукраїнського соціуму. Цей процес реалізовується із залученням наукового потенціалу,який характеризується належним етичним й інтелектуально-професійним рівнем,динамічним створенням аналітичних центрів, ґрунтовним вивченням громадськоїдумки та проведенням оперативних громадських слухань.Аналізуючи безпосередній вплив інститутів громадянського суспільства нарозвиток ідеології, зауважимо, що у ході модернізації визначальне значення їхньоїдіяльності у тому, що вони інтегрують численні, неоднозначні особистісні інтересиокремих індивідів, соціальних прошарків, зацікавлених груп у загальний інтересгромадянського суспільства. Отже, модернізація неевентуальна без синхронноїполітичної, правової та соціально-економічної стабілізації українського суспільства.Саме від вибору модусів, механізмів стабілізації залежить, якими пульсами Україназвершить модернізацію, витворить постіндустріальне суспільство.

1. Bezrodna V. I. Osobly`vostistanovlennyagromadyans`kogosuspil`stva v Ukrayini ukontekstimodernizaciyi [Features of the formation of civil society in Ukraine in the context ofmodernization]. State and law. No. 17. Kyiv: Inst. Of State and Law im. V. M. Korecz`kogo of the NAS ofUkraine, 2002. pp. 481–484. 2. My`xajlovs`ka O. Insty`tuty` gromadyans`kogosuspil`stva i formuvannyaideologiy i modernizaciyi v Ukrayini [Institutions of civil society and formation of ideology ofmodernization in Ukraine. Political management. 2006. No 3. pp. 76–85. Available at:http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2006_3_9 3. Politologichny`jency`klopedy`chny`jslovny`k [PoliticalScience Encyclopedic Dictionary]. Compiler V. P. Gorbatenko; za red. Yu. S. Shemshuchenka, V. D. Babkina,V. P. Gorbatenka. 2 ed., Suppl. and recycling. Kyiv: Genesis Publ, 2004. 736 p. 4. Vojtenko T. O.,Goncharuk O. S., Pry`valov Yu. O. Gromadyans`kesuspil`stvo v Ukrayini: analiz social`nogo17konstruyuvannya [Civil society in Ukraine: an analysis of social construction. Scientific collection]. Ans.edited by Y. Sayenko. Kiev: Stylos Publ, 2002. 368 p. 5. Mex O. Gromadyans`ke suspil`stvo v Ukrayini,yak umova naukovo-texnologichnogo ta social`no-ekonomichnogo progresu [Civil society in Ukraine asa condition for scientific, technological and socio-economic progress]. Sustainable economic development.2013. No 1. pp. 136–141. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_1_31 6. Xodakivs`ky`j M.Gromadyans`ke suspil`stvo i nacional`na derzhava [Civil society and nation-state]. Viche. 1998. No 9.pp. 34–46. 7. Sebajn Dzhordzh G., Torson Tomas L. Istoriya polity`chnoyi dumky` [History of politicalthought]. Trans. from English. Kyiv: Fundamentals Publ, 1997. 838 p. 8. Zakon Ukrayiny` “Progromads`ki ob'yednannya” [Law of Ukraine “On Public Associations”]. Information of the VerkhovnaRada of Ukraine. 2013, No. 1, Article 1. Legislation of Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17.