The difference between law-making and rule-making

Автори: 
Y. Lepekh

The question of the interpretation of the terms “law-making” and “rule-making” in the scientific literature. Еstablished the difference between “law-making” and “rule-making”. Named criterion value. Submitted proposals to improve legislation on research problems.

1. Bobrovnyk S. V. Pravotvorchist’. Yurydychna entsyklopediya (Lawmaking. Legal encyclopedia), Kiev, Ukrainian encyclopedia Publ., 2003, vol. 5. р. 51. 2. Kel’man M.S. Zahal’na teoriya derzhavy ta prava (General Theory of State and Law) Lviv, Novyy Svit 2000 Publ., 2003. 584 p. 3. Shpak Yu. A. Metodolohichni pidkhody do vyznachennya ponyattya normotvorchosti orhaniv mistsevoho samovryaduvannya [Methodological approaches to the definition of law-making of local government]. Visnyk L’vivs’koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriya yurydychna, 2013, vol. 1, pp. 145–152. 4. Nychka Yu. Yevropeys’ka mizhnarodna pravotvorchist’: zahal’noteoretychna kharakterystyka [European law-making International general theoretical characterization]. Visnyk L’vivs’koho universytetu. Seriya yurydychna, 2010, vol. 50, pp. 10–14. 5. Petryshyn O.V. Teoriya derzhavy i prava (Theory of State and Law) Kharkiv, Pravo Publ., 2014. 368 p. 6. Lenher Ya.I. Reformuvannya
pravovoyi systemy Ukrayiny yak zasib pidvyshchennya yiyi efektyvnosti. Avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.01 “Teoriya ta istoriya derzhavy i prava; istoriya politychnykh i pravovykh uchen’” [Reform of the legal system of Ukraine as a means of enhancing its efficiency]. Kyiv, 2007. 20 p. 7. Yaremenko V., Slipushko O. Tlumachnyy novyy slovnyk ukrayins’koyi movy (New Collegiate Dictionary Ukrainian language) Kyiv, Akonit Publ., 2001. p. 375. 8. Plavych S. V. Pravotvorennya, pravotvorchist’ ta zakonotvorchist’: problema spivvidnoshennya [Lawmaking, lawmaking and lawmaking the problem of relationship]. Derzhava i pravo, 2007, vol. 35, pp. 88–94. 9. Lozyns’ka I. V. Pravotvorennya, pravotvorchist’ ta zakonotvorchist’: problema spivvidnoshennya [Lawmaking, lawmaking and lawmaking the problem of relationship]. Mytna sprava, 2011, vol. 5(77), pp. 18–21. 10. Sayfulina Yu. V. Pravoutvorennya yak forma vynyknennya i buttya prava [Lawmaking as a form of emergence and existence of law]. Mytna sprava, 2011, vol. 2(74), pp. 14–18. 11. Dorokhov R. P. Do pytannya pro
teoretyko-metodolohichni zasady normotvorchosti [The question of theoretical and methodological principles of law-making]. Mytna sprava, 2011, vol. 5(77), pp. 84–89. 12. Korolenko V., Soltys N., Yanchuk I. Pravovi problemy realizatsiyi zhytlovykh prav hromadyan [Legal problems of realization of housing rights]. Pravo Ukrayiny, 2006, vol. 9, pp. 97–102. 13. Aparov A. M. Administratyvnonormotvorchyy protses yak vyd administratyvnoho protsesu [Administrative rule-making process as a kind of administrative process]. Derzhava ta rehiony. Seriya pravo, 2012, vol. 4(38), pp. 32–35. 14. Het’man Ye. Normotvorcha diyal’nist’ orhaniv vykonavchoyi vlady v Ukrayini pravovyy zmist i problemni pytannya [Rulemaking of the executive power in Ukraine content and problems]. Available at:http://www.kdpunt. gov.ua/work/monografiya-normotvorcha-diyalnist-organiv-vikonavchoyi-vladi-v-ukrayini-pravoviyzmist- i 15. Plavych S. V. Teoretyko-metodolohichni zasady pravotvorchosti. Avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.01 “Teoriya ta istoriya derzhavy i prava; istoriya politychnykh i pravovykh vchen’” [Theoretical and methodological principles of law-making]. Kyyiv, 2009. 19 p. 16. Lata N. F. Administratyvno-pravove rehulyuvannya normotvorchoyi diyal’nosti orhaniv vykonavchoyi vlady. Avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07 “Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiyne pravo” [Administrative and legal regulation of executive rulemaking]. Irpin’, 2004. 19 p. 17. Halun’ko V. V. Administratyvne pravo Ukrayiny [Administrative Law of Ukraine], Kherson, 2011. 320 p.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 225–231