Роль періодичних видань у розвитку україно-польських відносин на Прикарпатті (оглядова стаття)

https://doi.org/10.23939/shv2020.02.034
Надіслано: Червень 03, 2020
Прийнято: Жовтень 11, 2020
Автори:
1
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Медіа національних меншин сприяють дотриманню принципів громадянського суспільства і укріпленню толерантності та стабільності в українському поліетнічному суспільстві. Тому їх дослідження і стало метою даної статті. Для цього застосовувалися загальнонаукові та специфічні методи наукового дослідження. Ключовим методом став порівняльно-критичний аналіз діяльності громадських організацій та медіа національних меншин на Прикарпатті. Крім того, методологічна основа дослідження базується на загальнонаукових методах досліджень проблеми реалізації прав національних меншин на власні медіа у сучасному українському суспільстві.

Показано, що зареєстровані періодичні видання та радіо польської національної меншини Прикарпаття є свідченням вільного існування недержавних організацій, які відображають інтереси соціальних груп та їх цінності. Польська громада є дисперсною, тому тенденція розвитку її ЗМІ відображає всеукраїнський стан етноінтеграції представників національних громад у суспільство. Польськомовні та двомовні газети й журнали Івано-Франківщини є важливим чинником збереження і прилюдного вираження ідентичності національних меншин та відображають як самобутність культури й традицій, так і ступінь їх асиміляції. Постійний вихід схваленої державою національної періодики дає можливість представникам національних меншин почуватися рівноправними громадянами України з високим соціальним статусом та забезпеченими культурними запитами. Існування періодичних видань національних меншин підвищує рівень поінформованості суспільства, сприяє національному примиренню, порозумінню між людьми, розвитку громадянського суспільства.

 1. Безверха, Т. (2016). Періодичні видання національних меншин Житомирської області як чинник етноінтеграції громадянського суспільства в Україні. Наукові записки Інституту журналістики,  63, 64-67.  
 2. Дуцик, Д., Дворовий, М. (2019). Національні меншини України і медіа: до порозуміння через толерантність. Посібник для журналістів та журналісток, 5. Київ: ТОВ “СІГМАТРЕЙД”.
 3. Засоби масової інформації в Івано-Франківську. (2020). Отримано з https://uk.wikipedia.org/wiki/Засоби_ масової_ інформації_в_Івано-Франківську
 4. З життя пішов засновник найбільшої польської газети в Україні Мірослав Ровіцький. (2020). Отримано з https:// detector.media/ community/ article/178673 /2020-07-10-z-zhittya-pishov-zasnovnik-naibilshoi-polskoi-gazeti-v-ukraini-miro slav-rovitskii/
 5. Історія Івано-Франківська. (2020).  Отримано з https://uk.wikipedia. org/wiki/ Історія_Івано-Франківська
 6. Колісник, Ю.  (2000). Преса національних меншин України як засіб їх самоствердження в умовах становлення української державності (1992-1999 рр.): дис... канд. філол. наук. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка.
 7. Кур’єр Галіційський. (2020). Отримано з https://uk.wikipedia.org/wiki /Кур%27єр_Галіційський
 8. Литвин, М., Науменко, К. (1995).  Історія ЗУНР.  Львів: Інститут українознавства НАН України, ВКФ “Олір”.
 9. Луцишин, Г. (2002). Національні меншини у політичному житті України [Текст]: дис... канд. політ. наук: 23.00.02. Львів: Львівський національний ун-т ім. Івана Франка.
 10. Луцишин, Г. (2012). Національна консолідація України в умовах сучасного політичного процесу: монографія. Львів: Вид-во Львівської політехніки.
 11. Лопушинський, І. (2013). Україна і національні меншини: шлях до толерантності та співпраці. В Актуальні проблеми державного управління педагогіки та психології.  Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету, Вип. 1 (9), 99-103.
 12. Міронова, І. (2006). Національні меншини України: навч.-метод. посіб. Миколаїв; Одеса: ТОВ ВіД.
 13. Мяловицька, Н. (2013).  Права національних меншин: європейський досвід. Віче, 17. Отримано з http:// www.viche. info/journal/3839/
 14. Орел, С. (2020). Преса національних меншин: без вини винувата.  Отримано з https://rk.kr.ua/presa-natsionalnih-menshin-bez-vini-vinuvata
 15. Про поляків у Франківську і франківців у Польщі. (2020). Отримано з https://sotka.life/pro-poliakiv-u-frankivsku-i-frankivtsiv-u-polshchi-rozpovidaiut-andzhej-leush-i-mar-ia-osidach/
 16. Рафальський, О.  (2001). Національні меншини України в ХХ столітті: історіографія [Текст]: дис... д-ра іст. наук: 07.00.06. Київ: Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України.
 17. Рябошапка, Л. (2001). Правове становище національних меншин України (1917-2000). Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка.
 18. Хто ми? (2020). Отримано з https://www.kuriergalicyjski.com/o-nas/135-o-nas
 19. Центр польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську. (2020). Отримано з https://www.ckpide.eu/ua/aktualnosci/wydarzenia/2762-aktyvnist-molodykh-poliakiv-v-ukrainskykh-realiiakh
 20. Чирко, Б. (1995). Національні меншини України (20-30 роки ХХ ст.). Київ: Асоціація “Україна”.
 21. Швець, В. (2012). Преса національних меншин України як чинник етнічної консолідації (на прикладі газети кримських болгар “Извор”). Держава та регіони, Сер.: Гуманітарні науки, 4 (31), 147-151. Отримано з http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2012_4_28
 22. Якубова,  Л. (2010). Національні меншини України. У В. Смолій. (Pед.). Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О. Київ: Видавництво “Наукова думка”. Отримано з  http://www.history.org.ua/?termin=Natsionalni_menshyny