Нормативне забезпечення права на інформацію в Україні: стан та пропозиції удосконалення

Yarmol L., Tyman M. "Regulatory provision of the right to information in Ukraine: the state and proposals of improvement"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-327-20...

1
доцент кафедри теорії, історії та філософії права Національного університету “Львівська політехніка”
2
студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня

Стаття присвячена висвітленню одного з найважливіших конституційних прав людини – права на інформацію, реалізація якого необхідна для забезпечення основних умов життєдіяльності людини.
Метою статті є аналіз нормативного забезпечення права на інформацію в Україні та формулювання пропозицій щодо його вдосконалення.
Під час дослідження використано загальнонаукові (функціональний, аксіологічний, порівняльний, логічні тощо) та спеціально-юридичні методи (тлумачення юридичних норм, функціонально-правовий, порівняльно-правовий та ін.).
Відзначено, що право людини на інформацію проголошене в основних міжнародних документах з прав людини (Загальна декларація прав людини (ст. 19), Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ст. 19), Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (ст. 10)). Щоправда, відповідно до зазначених міжнародних актів, це право виступає складовою частиною свободи вираження поглядів.
В Україні на конституційному рівні проголошено право кожного «вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір» (ч. 2 ст. 34 Конституції України).
Окрім того, у нас прийнято й чимало нормативно-правових актів, присвячених реалізації, охороні та захисту права на інформацію. Однак вони потребують удосконалення, доповнення й узгодження між собою, з огляду на зміни в суспільному та, зокрема, державному житті, а також у зв’язку зі стрімким розвитком інформаційних відносин у світі.
Відтак для покращення механізму реалізації права на інформацію в Україні запропоновано:
1) у ч. 2 ст. 34 Конституції України передбачити і такі можливості особи: шукати, одержувати, фіксувати та передавати інформацію;
2) в окремому розділі Конституції, присвяченому правам дитини, проголосити такі важливі можливості дитини: свободу формування та вираження її поглядів (складовими якої є й інформаційні права), право бути вислуханою під час прийняття будь-яких рішень, що її стосуються;
3) у законодавстві про освіту конкретизувати можливості дитини щодо доступу, пошуку, отримання, поширення інформації в процесі здобуття нею освіти.
Підтримано пропозицію вітчизняних науковців щодо кодифікації інформаційного законодавства та прийняття Інформаційного кодексу України, який сприяв би кращому юридичному забезпеченню права на інформацію.

1. Berezovska, I. (2016). Aktualni pytannia dostupu hromadian do publichnoi informatsii ta problemy zastosuvannia Zakonu Ukrainy «Pro dostup do publichnoi informatsii» [Topical issues of public access to public information and problems of application of the Law of Ukraine «On Access to Public Information»]. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/37396/1/5_26-31.pdf [in Ukrainian]. 2. Bilenska, D. O. (2013). Shliakhy vdoskonalennia pravovoho rehuliuvannia informatsiinykh pravovidnosyn v Ukraini [Ways to improve the legal regulation of information relations in Ukraine]. Forum prava. № 1. P. 60–64 [in Ukrainian]. 3. Vakariuk, L. (2018). Osnovni pidkhody do rozuminnia poniattia «informatsiini prava liudyny» [Basic Approaches to Understanding Human Rights Information]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. № 2. P. 155–159 [in Ukrainian]. 4. Kostetska, T. A. (2008). Konstytutsiine pravo na informatsiiu: Osoblyvosti stanovlennia ta suchasnyi stan pravovoho zabezpechennia [Constitutional Right to Information: Features of formation and current state of legal support]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Pravo. № 4. P. 119–122 [in Ukrainian]. 5. Krasnostup, H. (2005). Orhanizatsiino-pravovi aspekty neobkhidnosti reformuvannia suchasnoho informatsiinoho zakonodavstva [Organizational and legal aspects of the need to reform modern information legislation]. Pravo Ukrainy. № 9. P. 81–83 [in Ukrainian]. 6. Kurko, M. N., Sopilko, I. M. (2016). Problemy pravovoho rehuliuvannia dotrymannia informatsiinykh prav u merezhi Internet [Problems of legal regulation of observance of information rights on the Internet]. Naukovi pratsi MAUP. № 51 (4). P. 5–14 [in Ukrainian]. 7. Kushakova-Kostytska, N. V. (2004). Vyznachennia zmistu ta skladu informatsiinykh prav liudyny v Ukraini: problemni pytannia [Defining the content and composition of human rights information in Ukraine: problematic issues]. Nashe pravo. № 2. P. 30–37 [in Ukrainian]. 8. Martseniuk, O. H. (2009). Teoretyko-metodolohichni zasady informatsiinoho prava Ukrainy: realizatsiia prava na informatsiiu [Theoretical and methodological foundations of the information law of Ukraine: realization of the right to information]. Candidate thesis. Kyiv [in Ukrainian]. 9. Petrov, Ye. V. (2003). Informatsiia yak ob’iekt tsyvilno-pravovykh vidnosyn [Information as an Object of Civil Relations]. Candidate thesis. Kharkiv [in Ukrainian]. 10. Tkachuk, N. I. (2018). Informatsiini prava i svobody liudyny i hromadianyna v Ukraini: vyznachennia terminiv, spivvidnoshennia poniat [Information rights and freedoms of a human and citizen in Ukraine: definition of terms, correlation of concepts]. Informatsiia i pravo. № 2 (25). P. 17–30 [in Ukrainian].