Purpose of modern legal policy of higher education

Автори: 
Iryna Khomyshyn

The article deals with the problems of educational policy. Particular attention is focused on established policy goals in the field of high education. We consider education policy as part of humanitarian government policy. The analysis of regulation of educational relations the current development of state is held.

1. Mal'ko A. V. Problemы nagradnoj polytyky v Rossyy [The problems of premium policy in Russia] Pravovedenye Publ., 1997, № 4, pp. 153–155. 2. Chuljukyn L. D. Pryroda y znachenye cely y sovetskom prave [The nature and importance of goals and Soviet law] Kazan, Kazan. un-ta Publ., 1984, 104 p. 3. Sapun V. A. Ynstrumental'naja teoryja prava v jurydycheskoj nauke [Instrumental theory of law in jurisprudence] Sovremennoe gosudarstvo y pravo: voprosы teoryy y ystoryy : sb. nauch. Trudov,
Vladivostok, DVGU Publ., 1992, pp. 15–32. 4. Trubnykov N. N. O kategoryjah «cel'», «sredstvo», «rezul'tat» [About the categories purpose medium result] Moscow ,Vыsshaja shk. Publ., 1968, 148 p. 5. Surmin Ju. P., Bakumenko V. D., Myhnenko A. M. Encyklopedychnyj slovnyk z derzhavnogo upravlinnja [Encyclopedic Dictionary of Public Administration] Kyiv, NADU Publ., 2010. 820 p. 6. Fylosofskyj эncyklopedycheskyj slovar' Yl'ychev L. F., Fedoseev P. N., Kovalev S. M,. Panov V. G. Moscow, Sov. Эncyklopedyja Publ., 1983. 840 p. 7. Suhomlyns'ka O. Priorytety u rozvytku i vyhovanni osobystosti [Priorities in the development and education of the individual] Svit vyhovannja Publ., 2004, № 1 (2), p. 8. 8. Nacional'na strategija rozvytku osvity v Ukrai'ni na period do 2021 roku: shvalena vid 25 chervnja 2013 roku №344/2013, Urjadovyj kur'jer of 04.07.2013, № 117. 9. Kremen' V. Slovo pro juviljara [Word of the hero of the day] Ja-koncepcija akademika Nelli Nychkalo u vymiri profesijnogo rozvytku osobystosti : zb. nauk. pr. Nacional'na akademija pedagogichnyh nauk Ukrai'ny; In-t ped. osvity i
osvity doroslyh NAPN Ukrai'ny Publ.,Kyiv, 2014. 544 p. 10. Kravec' V. Aktual'ni problemy ta zavdannja vyshhoi' shkoly u svitli novogo Zakonu Ukrai'ny «Pro vyshhu osvitu» [Current problems and tasks of higher education in the light of the new Law of Ukraine About Higher Education] Ukrai'na–Jevropa–Svit. Mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac'. Serija: Istorija, mizhnarodni vidnosyny. 2014, Vol. 14., pp. 15–27. 11. Pro Nacional'nu doktrynu rozvytku osvity: chvalena Ukazom Prezydenta Ukrai'ny of 17.04.2002 № 347/2002, Oficijnyj visnyk Ukrai'ny of 03.05.2002, № 16., p. 11. 12.UA Law «Pro vyshhu osvitu» of 01.07.2014 № 1556-VII, Vidomosti Verhovnoi' Rady., 2014., № 37–38. 13. Panasevych D. B. Dejaki dumky shhodo vprovadzhennja novogo Zakonu Ukrai'ny «Pro vyshhu osvitu» [Some thoughts about implementing the new Law of Ukraine About Higher Education] Rozvidka ta rozrobka naftovyh i gazovyh rodovyshh, 2014. № 3, pp. 185–189.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 167–172