освіта

IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN GREEN STRATEGY. SYNERGY OF EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, MANAGERIAL AND INDUSTRIAL COMPONENTS FOR CLIMATE MANAGEMENT AND CLIMATE CHANGE PREVENTION / CLIMAN ERASMUS+ KA2

The urgent problems related to environmental and climate factors, the solution of which requires the involvement of highly qualified and narrow-profile specialists capable of solving and developing effective measures to minimize the negative effects of global warming, were analyzed. The analysis demonstrates that today in Ukraine, there is an urgent need to train climate management specialists due to the global nature of this problem.

Дуальна освіта при підготовці медичних сестер: міжнародна практика і перспективи реалізації в Україні

Розкрито особливості дуальної форми навчання. Охарактеризовано роль дуальної системи освіти в підвищенні якості медсестринської освіти. Проана- лізовано міжнародний досвід впровадження дуальної освіти при підготовці медичних сестер та виокремлено основні проблеми щодо його ефективної реалізації в Україні. Висвітлено етапи дуальної форми навчання медсестер. Запропоновано розробити програму експерименту із запровадження дуальної освіти у вітчизняну програму підготовки медичних сестер/братів та дослідити вплив дуальної освіти на компетентності медсестер.

ОСВІТНІ АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

У статті досліджено освітні аспекти інтелектуальної міграції людського капіталу України, встановленні основні причини та визначені ймовірні наслідки. Проаналізовано кількість виданих дозволів на проживання у країнах ЄС, встановлено, що Польща є абсолютним лідером серед країн ЄС-28 за кількістю дозволів на проживання, які були видані українцям. Досліджено мотиви трудових мігрантів та зміну тенденції «виїхати, заробити і повернутися» на тенденцію «виїхати, влаштуватися і залишитися» серед молоді.

Теоретико-правові засади організації освітнього процесу в умовах загальноосвітнього комплексу

Розглянуто теоретико-правові засади організації освітнього процесу в умовах загальноосвітнього комплексу. Розкрито сутність освіти та її мету в сучасних умовах розвитку українського суспільства. Проаналізовано нормативно-правову базу, яка існує в сфері надання освітніх послуг в Україні. Аргументовано, що освітній процес в освітній галузі підкріплений достатньою кількістю правових норм, проте в зазначеній сфері існує низка проблем, які потребують вирішення.

Система профільної середньої освіти в Україні: правове забезпечення

З’ясовано зміст та завдання системи профільної середньої освіти, яка передбачає індивідуальне та диференційоване засвоєння знань учнями 10 – 12-х класів за інтересами, компетентностями та планами щодо подальшої самореалізації. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення процесу реформування змісту середньої освіти в Україні та її профілізації.

Роль освіти у подоланні негативних інформаційних впливів за доби постправди

Проаналізовано особливості трактування постправди, ключові її інформаційні прояви та вплив на сучасне глобальне суспільство. Стверджується про важливу роль освіти у подоланні негативних проявів політичної практики постправди. Наголошено, що ключовим механізмом протидії поширенню практик постправди в інформаційній сфері, зменшенню її деструктивного впливу є формування у пересічних громадян потреби боротьби з дезінформацією і посилення їх уміння обробляти, в т. ч. декодувати, інформацію, відділяти корисні її компоненти від шкідливих.

Правове регулювання освіти засуджених до позбавлення волі в Україні

У статті здійснено аналіз нормативно-правових актів, які регулюють сферу освіти засуджених до позбавлення волі. Звертається увага на положення міжнародних документів у пенітенціарній сфері, які рекомендують тюремним адміністраціям докладати будь-які зусилля для заохочення ув’язненого до активної участі в усіх аспектах освіти. Обґрунтовано необхідність навчання засуджених, як одного з найважливіших аспектів профілактики вчинення повторних злочинів.

Проблеми працевлаштування у кризових умовах та шляхи їх вирішення

Доведено важливість оптимізації процесу працевлаштування у кризових умовах. Проведено аналіз ринку праці та стану безробіття в Україні протягом останніх років. Виявлено різке зростання безробіття. Здійснено сегментацію ринку праці за динамікою затребуваності окремих професій.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ-АРХІТЕКТОРІВ

Сучасний етап розвитку суспільства, який характеризується кардинальними змінами в соціально-економічній сфері, інноваційними процесами в освіті, висуває нові вимоги до професійної підготовки фахівців в області дизайнерської освіти. Існуюча система професійної дизайнерської освіти зараз проходить стадію становлення. На сьогоднішній день кількість і якість професійних дизайнерів не можуть задовольнити потреби суспільства в цьому виді послуг.

МЕТОДИ АРХІТЕКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОВОРКІНГІВ

У статті проаналізовано особливості функціонування коворкінгів різного типу, визначено їх переваги та недоліки, потенціал у розвитку дистанційної освіти. Відзначено, що у коворкінгу втілено новітні тенденції сучасного гнучкого офісу щодо гнучкості, мобільності планувальної структури, створення умов для комунікації. Проаналізовано статистику розвитку коворкінгів. Перспективним напрямком розвитку коворкінгів визначено інтеграцію офісних структур, різних видів діяльності культурного та освітнього характеру, організація професійної та широкої соціальної комунікації