Legal research management in the field of environment: somemethodological remarks

Authors: 

Mar'yana Tarnavska

Specific features of research management in the environmental sector, due to modern needs and intended primarily for practical and useful results is analyzed in the article. The necessity of complex research, application of comparative legal method is emphasized. Analysis of jurisprudence, including legal opinions of the Supreme Court of Ukraine as an indicator of
the real state of relation in the sphere of environmental protection is considered in the article.

1. Stetsyuk P. Suchasna konstitutsіyna derzhava yak derzhava ekologіchna (do postanovki pitannya) [The modern constitutional state as ecological state (to the question)]. Prava lyudini і dovkіllya u novіy Ukraїnі: na chest' profesora S. M. Kravchenko: zbіrnik statey ta tez mіzhnarodnogo mіzhdistsiplіnarnogo simpozіumu 20–21 veresnya 2014 r. – L'vіv, 2015. – pp. 17–27. [Proc. international interdisciplinary symposium “Human rights and the environment in the new Ukraine, in honor of Professor S. Kravchenko”]. Lviv, 2015, pp. 17–27. In Ukr. 2. Krupchan O. Metodologіya doslіdzhen' dіyal'nostі organіv vikonavchoї vladi v nautsі admіnіstrativnogo prava [Methodology research activities of the executive in the science of administrative law]. Yuridichna Ukraїna – Legal Ukraine, 2013, Vol. 9, pp. 22–26. 3. Vasilenko L. Deyakі pitannya organіzatsії ta dіyal'nostі organіv vikonavchoї vladi u galuzі zakhistu ob’єktіv dovkіllya [Some of the organization and activities of executive bodies in the field of environmental objects]. Naukoviy vіsnik Natsіonal'nogo unіversitetu bіoresursіv і prirodokoristuvannya
Ukraїni : Serіya Pravo [Scientific Bulletin of National Agriculture University of Ukraine : series Law, 2011. – Vol. 157, pp. 226-235. 4. Fullop Sh. Sistemna priroda ekologіchnogo prava [Systemic nature of environmental law] Prava lyudini і dovkіllya u novіy Ukraїnі: na chest' profesora S. M. Kravchenko: zbіrnik statey ta tez mіzhnarodnogo mіzhdistsiplіnarnogo simpozіumu 20-21 veresnya 2014 r. – L'vіv, 2015. – pp. 17–27. [Proc. international interdisciplinary symposium “Human rights and the environment in the new Ukraine, in honor of Professor S. Kravchenko”]. Lviv, 2015, pp. 144–146. (In Ukr.) 5. Lozo O.
Ekologіchna merezha yak pravoviy format regulyuvannya ta okhoroni landshaftіv [Ecological network format as legal regulation and protection of landscapes] Zbіrnik naukovikh prats' Kharkіvs'kogo natsіonal'nogo pedagogіchnogo unіversitetu іm. G. S. Skovorodi. – Serіya “Pravo” [Proceedings of Kharkiv National Pedagogical University. GSSkovoroda . – Series "right"], 2014, vol. 21, pp. 90–95.6. Kapіtsa Yu., S. Stupak, O. Zhuvaka Avtors'ke pravo і sumіzhnі prava v Yevropі [Copyright and Related
Rights in Europe], Kiev, “Logos” Publ., 2012. 696 p. 7. Yedelєv R. Dіyal'nіst' Yevropeys'kogo sudu spravedlivostі v ustanovlennі kompetentsії Yevropeys'kogo Soyuzu u sferі okhoroni navkolishn'ogo seredovishcha [Activities of the European Court of Justice in establishing the competence of the European Union in the field of environment]. Vіche – Chamber, 2010. Vol. 10, – pp. 2–4. 8. Romanyuk Ya., Beytsun І. Pravova priroda obov’yazkovostі rіshen' Verkhovnogo sudu Ukraїni ta vdoskonalennya mekhanіzmu zabezpechennya єdnostі sudovoї praktiki [The legal nature of the binding decisions of the Supreme Court of Ukraine and improve the mechanism for ensuring unity of jurisprudence]. Pravo Ukraїni – Law Ukraine, 2012, № 11–12, pp. 122–136. 9. Decision of the Supreme Court of Ukraine on 21 May 2014 in case number 6-16tss14 Available at: www.scourt.gov.ua (In Ukr.) 10. Water Code of Ukraine. Vіdomostі Verkhovnoї Radi Ukraїni – Data of Supreme Council of Ukraine, 1995, № 24, pp. 189. 11. On approval of determining the size and boundaries of water protection zones and regime of doing business in them, Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine on May 8, 1996. Available at: zakon3.rada.gov.ua 12.
Decision of the Supreme Court of Ukraine on 2 September 2014 r. in case number 3-52gs14 Available at: www.scourt.gov.ua 13. Decision of the Supreme Court of Ukraine on 19 November 2014 in case number 6- 182tss14 Available at: www.scourt.gov.ua 14. Decision of the Supreme Court of Ukraine on 19 November 2014 in case number 6-175tss14 Available at: www.scourt.gov.ua 15. The Land Code of Ukraine, Vіdomostі Verkhovnoї Radi Ukraїni – Data of Supreme Council of Ukraine, 2002, Vol. 3–4, pp. 27. 16. Decision of the Supreme Court of Ukraine on 5 November 2014 in case № 6-171tss14 Available at: www.google.com.ua 17. Decision of the Supreme Court of Ukraine on 17 December 2014 in case № 6-193tss14 Available at: www.google.com.ua 18. Decision of the Supreme Court of Ukraine on 22 April 2015 in case № 6-52tss15 Available at: http://www.scourt.gov.ua 19. Decision of the Supreme Court of Ukraine on 9 Septembre 2014 r. in case № 3-76gs14 Available at: www.google.com.ua 20. Pokid'ko І., Martin A. Nova Kontseptsіya formuvannya vodookhoronnikh obmezhen' u vikoristannі zemel' [The new concept of formation water conservation restrictions in land use]. Zemlevporyadniy vіsnik – Land Management Journal, 2012, №7, pp. 34–40.