менеджмент

Управлінська звітність підприємства: теоретико-методичні аспекти та принципи формування

Розглянуто принципи формування управлінської звітності як інструментального засобу в системі функцій управління підприємством. Аргументовано її функціональну роль та місце в сучасній системі управління залежно від специфіки і характеру діяльності підприємства. Проаналізовано підходи до встановлення критеріїв економічної доціль- ності практичного впровадження на підприємстві системи управлінського обліку та управлінської звітності (її окремих форм) з наведенням погляду авторів на функціональне призначення інформаційних потоків цього виду звітності.

Метод оцінювання та діагностування витрат на івент-менеджмент

У статті розвинено метод оцінювання і діагностування витрат на івент-менеджмент у вигляді матриці, яка враховує напрями управління івент-процесами суб’єктів господарювання (стратегічне управління івент-процесами; івент-менеджмент інтеграції, трансформації та змін; управління тімбілдинговими процесами; управління діловими заходами) з урахуванням фаз його формування та розвитку і передбачає для економістів та аналітиків можливість ідентифікувати ключові місця виникнення цих витрат у системі управління.

MODELING AND FORECASTING OF THE STATE OF THE ENVIRONMENT IN THE WASTE MANAGEMENT AND MANAGEMENT SYSTEM CONSUMPTION OF KREMENCHUK URBAN TERRITORIAL COMMUNITY IN WARTIM

We consider waste management and management as an area of ​​ecological safety. As a result of the study, the ecological aspects of this branch of activity were analyzed on the example of the operation of the operating MSW landfill in the city of Kremenchuk. The prospective direction of the field of waste management in the region, as well as the state of its financing, are taken into account. Such dangerous factors in the operation of the municipal landfill for the environment as: pollution of groundwater and open dumps of the landfill have been identified.

Сучасні підходи до підготовки фахівців публічної сфери

Розглянуто проблематику підготовки фахівців публічної сфери в сучасних умовах. Проаналізовано програми співпраці системи освіти України з ЄС, які дають можливість в рамках мобільності студентів майбутнім фахівцям публічної сфери дослідити зарубіжний досвід. Окреслено кроки, які потрібно здійснити освітнім закладам, спрямованим на підготовку фахівців публічної сфери відповідно до вимог сучасного світу. Представлено підходи щодо засто- сування американської та європейської моделей освіти у публічній сфері з метою підготовки кваліфікованих спеціалістів.

Особливості прийняття управлінських рішень в органах місцевого самоврядування

Розглянуто особливості прийняття управлінських рішень в органах місцевого самоврядування України. Визначено теоретичні засади прийняття управлінських рішень та їх моделі відповідно до напрямів їх реалізації. Представлено модель раціонального прийняття управлінських рішень в органах місцевого самоврядування та роз’яснено основні етапи реалізації цих рішень. Визначено основні проблеми, які існують у сфері прийняття управлінських рішень в органах місцевого самоврядування, та обґрунтовано кроки, які необхідно здійснити з метою їх вирішення.

Планування витрат на забезпечення якісних параметрів продукції підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності

Досліджено проблеми планування витрат на забезпечення якісних параметрів про- дукції підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності. Виявлено причини введення ключових принципів управління якістю у технологію планування витрат на забезпечення якісних параметрів продукції. Сформовано рекомендації щодо введення планування асортиментної політики на основі градації витрат і якісних параметрів продукції на підприємстві в умовах зовнішньоекономічної діяльності.

Розвиток інформаційного забезпечення системи менеджменту вітчизняних підприємств

Дослідження спрямоване на вивчення способів удосконалення інформаційного забезпечення системи менеджменту вітчизняних підприємств за допомогою програмного забезпечення. Автори визначили, що автоматизування дасть змогу зменшити витрати часу на виконання основних управлінських функцій, його використовують для розрахунків та аналізування, проєктування, контролювання якості, планування всіх операційних процесів, наймання та обліковування працівників тощо.

Освітня складова проблем кадрового забезпечення ринку інформаційних технологій

Досліджено проблеми недостатньої забезпеченості кваліфікованими кадрами ук- раїнських ІТ підприємств та галузі в цілому. Проаналізовано взаємозв’язок регіональ- них показників кількості зайнятих у галузі фахівців та кількістю і якістю підготовки випускників формальної вищої освіти.

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті висвітлено проблеми розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств як теоретичного так і практичного спрямування. Основну увагу зосереджено на розумінні сутності і змістовому наповненні поняття “інноваційний потенціал промислового підприємства”. Розроблено стратегічну карту розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств з метою зорієнтувати їх менеджмент на розробку і реалізацію стратегічних, тактичних і оперативних програм і проєктів та відповідних заходів, які спрямовані на модернізацію діючих виробництв.

Модернізація галузі харчової промисловості у контексті сталого розвитку України: публічно-управлінський аспект

Обґрунтовано основні напрями публічного управління розвитком харчової промисловості в Україні за сучасних трансформаційних умов, пов'язаних із кризою виробництва, зміною векторів попиту та пропозиції і ринків збуту. У контексті сталого розвитку окреслено пріоритети та ключові можливості модернізації харчової промисловості в Україні: посилення конкурентоспроможності, розкриття внутрішнього і зовнішнього потенціалів, інновації у сфері виробництва, відповідність ідеям та принципам сталого розвитку.