МАГАЗИНИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ ПРИМІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ

SA.
2018;
: 53-58
1
Національний університет «Львівська політехніка» кафедра архітектурного проектування

Стаття присвячена дослідженню розташування магазинів роздрібної торгівлі у приміських поселеннях та функціонуванню простору навколо них. На прикладі с. Зимна Вода проведено тривалий емпіричний аналіз організації магазину та території довкола нього, соціальних відносин відвідувачів та впливу архітектури на характер поведінки і навпаки

1. DBN V.2.2-23:2009 Pidpryiemstva Torhivli. — Chynnyi vid 19.01.2009. — Kyiv : Minrehionbud Ukrainy, 2009. — 63 s.

2. Linda S. : navch. posib. / Svitlana Linda. — Lviv : : Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2015.– 346 s.: il.

3. Dbn 360-92** Mistobuduvannia. Planuvannia i zabudova miskykh i silskykh poselen. — Chynnyi vid 19.01.2002. — Kyiv : Derzhbud Ukrainy, 2002. — 142 s.

4. Krashenynnykov A. V. Zhylye kvartaly: Ucheb. posobye dlia arkhytekturno-stroyt, spets. vuzov/Pod obshch. red. N. N. Mylovydova, B. Ya. Orlovskoho, A. N. Belkyna. — M.: Vyssh. shk., 1988.-87 s: yl.

5. Jan Gehl Zycie miedzy budynkami. Uzytkowanie przestrzeni publicznych  RAM Sp. z.o.o. str. 200, 2013 rok,

6. Oldenburh, R. Trete mesto: kafe, kofeiny, knyzhnye mahazyny, bary, salony krasoty i druhye mesta «tusovok» kak fundament soobshchestva / Rei Oldenburh; per. s anhl. A. Shyrokanovoi. — M.: Novoe lyteraturnoe obozrenye, 2014. — 456 s.: il.

7. Dzhekobs Dzh. Smert i zhyzn bolshykh amerykanskykh horodov / Dzhein Dzhekobs ; per. s anhl. L. Motylev. — M.: Novoe yzdatelstvo, 2011. — 460 s.: il.

8. Lou S. Plasa. Polityka obshchestvennoho prostranstva y kultury Seta Lou. - M.: Strelka Press,  2016. – 352 s.