Вплив міграційних процесів на формування структури містобудівного об’єкта

SA.
2015;
: сс. 95 – 104
Authors: 

Височин І. А.

Сумський національний аграрний університет

Стихійні міграційні процеси активно впливають як на територію, котра генерує ці процеси, так і на “приймаючу” територію (область або регіон). Тобто віддалені від місць прикладення праці сільські поселення швидко спустошуються (населення активно емігрує), а міста-мегаполіси диференціювались на зони концентрації міграційних мас, які перетворюють міста в неконтрольовану і хаотично забудовану територію.

1. Височин І. А. Композиційна організація просторової системи щодобової міграції у мегаполісі: дис. … доктора архітектури:18.00.01 “Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури” / Височин Іван Андрійович. – Суми, 2013. – 299 с. 2. Височин І. А. Композиційна організація просторової системи щодобової міграції у мегаполісі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра архіт.: спец. 18.00.01 “Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури” / І. А. Височин. – Харків,2013, – 36 с. 3. Каракова Т. В. Миграции населения и градостраительство / Т. В. Каракова // Научный вестник градостроительства: сб. науч. трудов СанГАСА, 2002, – С. 193–198. 4. Височин І. А. Проксемічні проблеми двох укладів життя: монографія / І. А. Височин. – Суми: Видавничо-виробниче підприємство “Мрія-1” ТОВ, 2013. – С. 8–9. 5. Посацький Б. С. Нові міста у Європі-тенденції 1980–1990-х років / Б. С. Посацький // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура. – Львів, 2005. № 1(23). – С. 31–42. 6. Каракова Т. В. Методы структурной реорганизации градостроительных систем (миграционный аспект): автрореф. дис. на соискание науч. степени доктора архит.: спец. 18.00.02 “Архитектура зданий и сооружений” / Т. В. Каракова. – М., 2004. – 47 с.