НОРМАЛЬНОФАЗОВА ТОНКОШАРОВА ХРОМАТОГРАФІЯ ДЛЯ ЦИКЛІЧНИХ ПОХІДНИХ 3-ХЛОРО-1,4-НАФТОХІНОНУ

2018;
: 14-22
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет „Львівська політехніка”

Аміновмісні похідні 3-хлоро-1,4-нафтохінону проявляють певні види біологічної активності, зокрема антибактеріальну, протигрибкову, а також хелатоутворюючу дію для транспортування мікроелементів, що зумовлено наявністю в структурі хіноїдного фрагменту та відповідних замісників. Хоча в багатьох роботах, які стосуються синтезу похідних 3-хлоро-1,4-нафтохінону, повідомляється, що використовували тонкошарову хроматографію (ТШХ) для контролю закінчення реакції та наявності домішок початкових речовин у виділених продуктах, однак не приведено умов ТШХ та результатів розділення. Отже метою даної роботи було дослідити хроматографічне розділення семи циклічних похідних 3-хлор 1,4-нафтохінону за допомогою прямофазової ТШХ, а також встановити співвідношення між утримуванням та структурою даних сполук.

Досліджено хроматографічні характеристики цих циклічних похідних 3-хлоро-1,4-нафтохінону в умовах нормальнофазової ТШХ з широкопористим силікагелем Silpearl, як стаціонарною фазою. Рухомою фазою був бінарний елюент на основі бензолу і таких підсилюючих полярних розчинників, як хлороформ, ацетон, ацетонітрил, пропан-2-ол, метанол. Об’ємна частка відповідних полярних компонентів у рухомій фазі була в межах 2,5-10 %. Хроматограми ТШХ сканували за допомогою планшетного сканера і для обробки цифрових зображень у растровому форматі використовували програму Densitan.

При використанні об’ємної частки (%), як координати осі абсцис, встановлено для всіх досліджених похідних 3-хлоро-1,4-нафтохінону зростання величини Rf при заміні полярного компонета рухомої фази в такому ряду: ацетонітрил-хлороформ-ацетон-пропан-2-ол-метанол. Послідовність збільшення Rf для всіх полярних компонентів елюента є такою, що відповідає зменшенню площі АS, яку займає адсорбована молекула солюту на нерухомій фазі та розрахована згідно схеми Снайдера.

Показано, що нахили прямолінійних залежностей згідно рівняння Сочевінського між параметром утримування RM і логарифмом від мольної частки полярного модифікатора lg(NB) добре корелюють з площею АS, яку займає адсорбована молекула солюту на нерухомій фазі. Для елюентів з певним полярним компонентом виявлено існування лінійних кореляцій між відтинками та нахилами у рівнянні Сочевінського.

Показано, що найбільша різниця у величинах Rf між дослідженими речовинами спостерігається для всіх використаних полярних складників елюента при концентраці 2,5 %, тобто досягається максимальне розділення досліджених солютів методом ТШХ.  При зростанням вмісту полярного компонента в елюенті спостерігається зменшення цієї різниці і при 10 % об. всі солюти мають майже однакові величини Rf .

1. Миколів О. Б. Біологічна активність амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону /
О. Б. Миколів, Л. Р. Журахівська, Н. Г. Марінцова, І. І. Губицька та ін. // Вісник Національного
медичного університету; мат. наук-практ. конф. з міжнародною участю “Актуальні питання
фармакології”. – Вінниця, 2007. – № 11. – С. 791–792. 2. Степанюк Г. І. Церебропротекторна дія
амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону на моделі гострої ішемії головного мозку / Г. І. Степанюк,
Р. О. Шеремета, В. П. Новіков, Л. Р. Журахівська, Н. Г. Марінцова // Ліки. – 2004. – № 5–6. – С. 37–39.
3. Руда Н. В. Дослідження гострої токсичності нових амінокислотовмісних похідних
1,4-нафтохінону / Н. В. Руда, О. П. Драпак, Г. І. Степанюк // Український біофармацевтичнийжурнал. –
2013. – Т. 26, № 3. – С. 31–34. 4. Журахiвська Л. Р. Модифiкацiя 2,3-дихлоро-1,4-нафтохiнону
амiновмiсними сполуками / Л. Р. Журахiвська, Е. I. Абдеррахiм, О. В. Федорова, В. В. Новiков та ін. //
Вiсник Національного унiверситету “Львiвська полiтехнiка” “Хiмiя, технологiя речовин та їх
застосування”. – 2001. – № 426. – C. 141–143. 5. Benites J. Biological evaluation of donor-acceptor
aminonaphthoquinones as antitumor agents / J. Benites, J. A. Valderrama, K. Bettega, R. C. Pedrosa,
P. B. Calderon, J. Verrax // European Journal of Medicinal Chemistry. – 2010. – Vol. 45, Issue 12. – P. 6052–
6057. 6. Bhasin D. Anticancer activity and SAR studies of substituted 1,4-naphthoquinones / D. Bhasin,
S. N. Chettiar, J. P. Etter, P. Li, M. Mok // Bioorganic & Medicinal Chemistry. – 2013. – Vol. 21, Issue 15. –
P. 4662–4669. 7. Prachayasittikul V. Synthesis, anticancer activity and QSAR study of 1,4-naphthoquinone
derivatives / V. Prachayasittikul, R. Pingaew, A. Worachartcheewan, C. Nantasenamat, S. Prachayasittikul,
S. Ruchirawat, V. Prachayasittikul // European Journal of Medicinal Chemistry. – 2014. – Vol. 84. – P. 247–
263. 8. Ibis C. An investigation of nucleophilic substitution reactions of 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone with
various nucleophilic reagents / C. Ibis, A. H. Shntaif, H. Bahar, S. S. Ayla // Journal of the Serbian Chemical
Society. – 2015. – Vol. 80 (6). – P. 731–738. 9. Бондарчук О. П. Синтез, будова та біологічна активність
D-(+)-глюкозиламонієвих солей амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону / О. П. Бондарчук,
М. С. Курка, A. M. Кричковська, Н. Г. Марінцова, В. П. Новіков // Актуальні питання фармацевтичної і
медичної науки та практики. – 2010. – Вип. 23, №1. – С. 18–21. 10. Смірнова О. Я. Узагальнення впливу
складу елюента на утримування похідних 1,4-нафтохінону в умовах обернено-фазової
високоефективної рідинної хроматографії / О. Я. Смірнова, І. П. Полюжин, Й. Й. Ятчишин,
Р. Я. Мусянович // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Хімія, технологія
речовин та їх застосування”. – 2005. – № 529. – С. 19–25. 11. Смірнова О. Я. , Ятчишин Й. Й.,
Полюжин І. П. Аналіз похідних 1,4-нафтохінону методами рідинної хроматографії // Київська конф. з
аналітичної хімії “Сучасні тенденції аналізу-2015”: Тези доп. – К. : Вид-во Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка, 2015. – C. 65–66. 12. Wagner H. Plant Drug Analysis:
A Thin Layer Chromatography Atlas / H. Wagner, S. Bladt, V. Rickl. – Plant Drug Analysis. Thin Layer
Chromatography Atlas, Springer, 2009. – 384 p. 13. Pachatouridis C. Derivatives of aminoquinones with Nprotected
amino acids / C. Pachatouridis, E. A. Couladouros, V. P. Papageorgiou, M. Liakopoulou-Kyriakides //
Letters in Peptide Science. – 1998. – Vol. 5, Issue 4. – P. 259–262. 14. Bozan B. Quantitative determination of
naphthoquinones of Arnebia densiflora by TLC-densitometry / B. Bozan, K. H. C. Baser, S. Kara // Fitoterapia. –
1999. – Vol. 70, Issue 4. – P. 402–406. 15. Thin Layer Chromatography in Phytochemistry / Edited by Monika
Waksmundzka-Hajnos, Joseph Sherma, and Teresa Kowalska (Chromatographic Science Series Editor: Jack
Cazes), CRC Press-Taylor & Francis Group, 2008. – 875 p. 16. Snyder L. R. Principles of adsorption
chromatography / L. R. Snyder. – New York: Dekker, 1968. – 413 p. 17. Шандренко С. Г. Комп’ютерна
реєстрація та аналіз результатів тонкошарової хроматографії / С. Г. Шандренко, А. С. Головін,
М. П. Дмитренко, А. І. Юрченко, О. Ф. Бабичева // Журнал Хроматографічного товариства. – 2002. –
Т. 2, №4. – С. 22–30.