ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНІВ ЕСТЕРІВ 6-МЕТИЛ-2-ОКСО-4-АРИЛ-1,2,3,4-ТЕТРАГІДРОПІРИМІДИН-5- КАРБОНОВИХ КИСЛОТ В АЦЕТОНІТРИЛІ

2018;
: 28-33
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Львівський національний університет імені Івана Франка
3
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАНУ
4
Національний університет “Львівська політехніка”
5
Національний університет «Львівська політехніка»
6
Національний університет “Львівська політехніка”

Похідні 6-метил-2-оксо-4-феніл-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбонової кислоти є найпростішим представниками дигідропіримідинів Бідженеллі для яких характерний широкий спектр біологічної активності. Застосування сполук у фармацевтичній промисловості, пов’язане з використанням особливо чистих речовин на кожному етапі синтезу. Основним методом очистки твердих речовин є перекристалізація з використанням так званих “класичних” розчинників до яких належить ацетонітрил. Тому, дослідження розчинності та термодинамічних параметрів, які супроводжують процес взаємодій розчинених речовин з ацетонітрилом є важливим для оптимізації технологічних процесів хімічної та фармацевтичної промисловості.

Величини ентальпій (ΔsolH) та ентропій (ΔsolS) розчинення визначали за температурною залежністю розчинності метилового естеру 6-метил-2-оксо-4-феніл-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбонової кислоти (І) (ΔsolH) = 30,1±1,1кДж/моль, (ΔsolS) = 43,4±3,3 Дж/моль•K; етилового естеру 6-метил-2-оксо-4-феніл-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбонової кислоти (ІІ) (ΔsolH) = 37,68±0,24 кДж/моль, (ΔsolS) =62,97±0,70Дж/моль•K, метилового естеру 6-метил-2-оксо-4-4-метоксифеніл-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбонової кислоти (ІІІ) (ΔsolH) = 32,24±0,78кДж/моль; (ΔsolS) = 52,96±2,5Дж/моль•K та етилового естеру 6-метил-2-оксо-4-метоксифеніл-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбонової кислоти (ІV) (ΔsolH) = 28,88±0,90кДж/моль; (ΔsolS) = 39,24±2,8Дж/моль•K.

Визначені значення ентальпій та ентропій розчинення включають в себе величини ентальпій ΔmixHо чи ентропій ΔmixSо змішування компонентів та фазововий переход кристалічної речовини в рідку фазу розчинуDfusта DfusSо. Значення ентальпії плавлення речовин у кДж/моль ΔfusH487,7=32,9±1.8 (І); ΔfusH479,9=45,8±2,3 (ІІ); ΔfusH470,4=40,7±2,2 (ІІІ); ΔfusH478,9=44,3 ± 2,6 (ІV) розраховали за даними диференціального термічного аналізу проведеного на дериватографі Q-1500 D та перерахували до 298К ΔfusH (кДж/моль) та Dfus (Дж/мольК): 23,8±1,9, 42,9± 3,9 (І); 32,9±2,5, 61,8 ± 2,9 (ІІ); 29,3±2,4, 57,3 ± 2,9 (ІІІ) та 31,9±2,8, 60,0 ± 3,4 (ІV)відповідно.

Величини ентальпій (ΔmixHо, кДж/моль) та ентропій (ΔmixSо, Дж/мольК) змішування досліджуваної речовини у ацетонітрилі рівні відповідно рівні6,3±2,2, 0,5±4,9 (І); 4,8±2,0, 1,2±2,9 (ІІ); 2,9±2,5, -5,0±3,8 (ІІІ); -3,0±2,9, -20,8±4,4 (ІV).

Отримані експериментальні та розрахункові дані можуть бути використані для прогнозування реакційної поведінки речовини у розчині, а також для оптимізації процесів очищення та розділення.

1. Ковтуненко В. О. Лікарські засоби з дією на центральну нервову систему. – К.: Перун,
1997. – 464 с. 2. Машковский М. Д. Лекарственные средства. – М.: Новая волна, 2012. – 1216 с.
3. Sandhu S., Sandhu J. Past, present and future of the Biginelli reaction: a criticalperspective // ARKATUSA,
Inc. 2012. – P. 66–130. 4 Nidhi Gangwar Virendra Kumar Kasana 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-one
derivatives: Organocatalysed microwave assisted synthesis and evaluation of their antioxidant activity //
Med Chem Res. – 2012. – Vol. 21. – P. 4506–4511. 5. Chemistry Web-book [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://webbook.nist.gov. 6. Собечко И. Б., Ван-Чин-Сян Ю. Я., Кочубей В. В. и др.
Термодинамические свойства фуран-2-карбоновой и 3-(2–фурил)-2-пропеновой кислот // Журнал
физической химии. – 2014. – Т. 88, № 12. – С. 1885–1892. 7. Собечко И. Б., Прокоп Р. Т.,
Горак Ю. И. и др. Термодинамические характеристики растворения 1-метил-2-пирролкарбоновой
кислоты в органических растворителях // Вопросы химии и химической технологии. – 2013. –
№ 4. – С. 12–15.