Оптимізація умов реакції циклізації 2,3-диметилбута-1,3-дієну та 2-гідроксиетилметакрилату

Authors: 

Irina Kostiv, Igor Polyuzhin, Nataliya Vytrykush, Galina Marshalok and Josyp Yatchyshyn

На основі експериментальних досліджень методом математичного моделювання вибрано оптимальні умови реакції циклізації 2,3-диметилбута-1,3-дієну та 2-гідроксиетилметакрилату з отриманням 2-гідроксиетил-1,3,4-триметилциклогекс-3-енкарбоксилату.

[1] Kunz F. and Polansky O.: Monatshefte fur chemie, 1969, 100, 920.
[2] Monnin J.: Angewandte Chemie, 1957, 69, 762.
[3] Newman C., Rossiter K. and Sell C.: US Pat. 5175143, Publ. Dec. 29, 1992.
[4] Sara Koohi Kamali, Chin Ping Tan and Tau Chuan Ling: Sci. World J., 2012, 2012, 8. 
[5] Pysh’yev S., Bilushchak H. and Gunka V.: Сhem. & Сhem. Techn., 2012, 6, 105.
[6] Korotkova T., Sokolinskaya T., Sokolovskiy Ya. et al.: Nefteprerabotka i Neftekhimiya, 1993, 5, 28.
[7] Polyuzhin I., Karp’yak N., Marshalok G. et al.: Voprosy Khimii i Khim. Techn., 2011, 1, 23.
[8] Polevaya I., Fedevich M., Polyuzhin I. and Marshalok O.: Zh. Prykl. Khimii, 2011, 84, 261.
[9] Polyova І., Polyuzhin І., Маrshalok G. and Fedevych М.: 4 Ukr. Conf. “Dombrovski Khimichni Chytannya” 2010», Lviv 2010, 108.
[10] Akhnazarova S. and Kafarov V. (Eds.): Metody Optimizatsii Eksperimenta v Khimicheskoi Tekhnologii. Vysshaya Shkola, Moskwa 1985. 
[11] Sautin S.: Planirovanie Eksperimenta v Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii.  Khimiya, Leningrad 1975. 
[12] Pikh Z.: Theoriya Khimichnyh Procesiv Organichnogo Synthesu. Electronyy navchalnyi posibnyk. http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=9379