Моделювання процесу фільтрації рідини в неоднорідному пористому пласті з врахуванням електрокінетичного ефекту

2010;
: cc. 98 - 104
Authors: 

О. Федоришин, Є. Струк1

Карпатське відділення інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
1Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Розглядається двофазне в’язко-пружне стохастично-неоднорідне середовище, яке моделює насичену рідиною проникливу гірську породу. Для цього середовища отримано рівняння фільтрації та формули для проникливості. На основі розв’язку рівняння фільтрації для безмежного середовища з однією свердловиною отримано потоки рідини та густину струму, викликаного електрокінетичним ефектом. Розраховане магнітне поле навколо свердловини, викликане цим струмом.

The two-phase viscoelastic stochastic inhomogeneous medium which models the rock saturated with a fluid is considered. For this medium is received the equation of a filtration and the permeability formula. On the basis of the solution of equation of filtration for the infinite medium with one chink are received streams of a liquid and density of the electric current caused by electrokinetic effect. The magnetic field round a chink, caused by this current is calculated.

  1. Седов Л. И. Механика сплошной среды. — М.: Наука, 1976. — 536 с.
  2. Шермергор Т. Д. Теория упругости микронеоднородных сред. — М.: Наука, 1977. — 400 с.
  3. Барренблатт Г.И., Ентов В.М., Рыжык В. М. Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа. — М.: Недра, 1972. — 288 с.