унітерм

Методологія синтезу моделей алгоритмічної складової автоматів

Описано етапи синтезу, оптимізації і дослідження математичних моделей алго- ритмічної складової автоматів методом алгебри алгоритмів, декомпозиції і математичної індукції.

There is describe by the stages of synthesis, optimization and study mathematical models of machine algorithmic component by the methods of algorithm algebra, decomposition and mathematical induction.

Синтез моделі підсистеми пошуку стежок доступу до унітермів xml-формул алгоритмів

Синтезовано абстрактний алгоритм і його модель для віднаходження стежок доступу до унітермів, описаних спеціалізованим xml-форматом формул алгоритмів.

Synthesized abstract algorithm and model for finding paths access to uniterms of described specialized xml - format formulae of algorithms

Модель інформаційної технології опрацювння формул алгоритмів

Модель інформаційної технології опрацювання формул алгоритмів описано розширеною алгеброю алгоритмів у вигляді рекурентно-декомпозиційної моделі. За ознакою функціонального призначення модель декомпоновано на субмоделі. Описано візуальну і функціональну підмоделі інформаційної технології. Наведено фрагмент програмної реалізації моделі.

Модель графічного інтерфейсу задання параметрів складеного унітерму

Алгеброю алгоритмів описано модель графічного вікна задання параметрів складених унітермів. Наведено програмну реалізацію моделі.

Algebra algorithms described model graphic window setting parameters compound uniterms. An implementation program model.

Система синтезу формул алгебри алгоритмів

Розроблено математичне забезпечення процесу генерування предметних унітермів формул алгебри алгоритмів. Виконано аналіз особливостей побудови формул алгебри алгоритмів, у результаті якого виявилось, що сьогодні підсистеми з реалізацією процесів генерування пред- метних унітермів на основі абстрактних унітермів з подальшою адаптацією формул не реалізовано в відомих системах, що і спонукало до здійснення інтелектуального аналізу генерування предметних унітермів формул алгебри алгоритмів.

Інтелектуальний аналіз процесу заміни формул алгебри алгоритмів

Розроблено математичне забезпечення процесу заміни формул алгебри алгоритмів. Проаналізовано особливості побудови формул алгебри алгоритмів, у результаті чого з’ясовано, що сьогодні підсистеми з реалізацією процесів заміни формул алгоритмів з подальшою адаптацією формул не реалізовано у відомих системах, що і стало стимулом до інтелектуального аналізу процесу заміни формул алгебри алгоритмів. Відомо, що набір та редагування формул алгебри алгоритмів, а особливо редагування є надзвичайно складним і трудомістким процесом.

Інтелектуальний аналіз процесу трансформування формул алгебри алгоритмів

Описано процеси трансформування формул алгебри алгоритмів. Наведено алгоритм обчислення геометричних параметрів унітермів. Синтезовано, мінімізовано, побудовано математичну модель і досліджено алгоритм процесу трансформування
формул алгебри алгоритмів.

Розширення алгебри алгоритмів аксіомами операцій циклів

У розширення класичної алгебри алгоритмів, отримане введенням операції багатозначного елімінування, впроваджено нове розширення. На рівні алфавіту нововведеннями є впровадження в алфавіт спеціальних унітермів, якими є унітерм ознаки повернення у цикл та умовний унітерм циклу. На рівні означень операцій нововведеннями є аксіома введення і виносу унітерма в область дії операції циклічного секвентування, аксіома введення і винесення унітерма у та за область дії операції циклічного елімінування, аксіома введення і винесення унітерма у та за область дії операції циклічного паралелення.

Інтелектуальний аналіз математичного забезпечення процесів згортання та розгортання формул алгоритмів

Описано означення процесів згортання формул алгебри алгоритмів. Синтезовано, мінімізовано, побудовано та досліджено математичне забезпечення процесів згортання та розгортання формул алгебри алгоритмів

Інтелектуальний аналіз структури даних та математичного забезпечення редактора формул алгоритмів

Описано означення процесу адаптації, структури даних редактора алгоритмів. Синтезовано, мінімізовано, побудовано математичну модель структури даних редактора формул алгоритмів, ієрархічно-модульний принцип побудови редактора, процесу адаптації, згортання і розгортання формул алгебри алгоритмів.