МІЖНАРОДНІ ІНТЕГРАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У КРАЇНАХ ЄС

Автори:
1
Lviv Politechnic National University
2
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра адміністративного та фінансового менеджменту

Досліджено основні загальноприйняті показники оцінювання окремих аспектів діяльності державного управління, котрі застосовують у міжнародній практиці.

За допомогою інструментів бенчмаркінгу виконано порівняльний аналіз цих показників у деяких країнах ЄС, а також тенденцій ефективності роботи та професійного і особистісного розвитку державних службовців у цих країнах. Встановлено чинники впливу на вибрані показники ефективності та наведено рекомендації щодо того, як їх можна підвищити, запропоновано стратегії та практики, які допомогли б досягти найвищої результативності. Досліджено досвід інших країн, що вже імплементували зміни, актуальні для нас сьогодні. 

1. Cohen S. (1993) Defining and Measuring Effectiveness in Public Management // Public Productivity and Management Review. Vol. 17, № 1. P. 45—57

2. Друкер Питер Ф. (2008) Энциклопедия менеджмента. [пер. с англ. Ф. П. Тарасенко]. Москва: ООО «И.Д. Вильямс». 432 с.

3. Ведунг Е. (2003) Оцінювання державної політики і програм. [пер. з англ. В.Шульга]. Київ.: вид-во «Все увито». 350 с.

4. Neumayer E. (2002) Is good governance rewarded?: a cross-sectional analysis of debt forgiveness. World development. 30 (6). P. 913-930.

5. Артим І. (2003) Сучасні підходи до оцінки ефективності державного управління. Соціально‑економічна ефективність державного управління: теорія, методологія та практика: Матеріали щорічної науково‑практичної конференції 23 січня 2003 р. За заг.ред. А. Чемериса. Львів: ЛРІДУ УАДУ. Ч.1. 432 с.

6. Нижник Н. (2000) До проблеми ефективності державного управління в Україні. Підвищення ефективності державного управління: стан, перспективи та світовий досвід : зб наук. пр. / за заг. ред. В. М. Князєва. Київ: Вид-во УАДУ. С. 6–11.

7. Матвієнко П. (2008) Міжнародна практика визначення ефективності публічного управління. Економіка та держава. № 3. С. 57 – 61.

8. Шатун В. (2014) Оцінювання та атестація державних службовців у руслі європейського і світового тренду. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія": Державне управління. Т. 235, Вип. 223. С. 117-127.

9. Knack S., Kugler M., Manning N. (2003) Second-Generation Governance Indicators. International Review ofAdministrative Sciences. Vol. 69.  Р. 345–364.

10. Барциц И. (2008) Показатели эффективности государственного управления (субъективный взгляд на международные стандарты). Представительная власть XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. №1. Available at: http://pvlast.ru/archive/index.433.php (дата звернення: 04.05.2020).

11. Федорчак О. (2012) Оцінювання діяльності обласних державних адміністрацій на основі збалансованої системи показників. Демократичне врядування. Вип. 10. С. 1–11. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2012_10_15 (дата звернення: 09.05.2020).

12. Сапаєва Л. (2004) Інтегральні показники в системі оцінки ефективності управління. Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: збірник наукових праць ДонДУУ. Том ХV. Серія «Спеціальні та галузеві соціології». Випуск 281. С. 77-83

13. The World Bank. Офіційний сайт світового банку. Available at: http://www.worldbank.org/ (дата звернення: 14.04.2020).

14. Сороко В. (2012) Результативність та ефективність державного управління і місцевого самоврядування : навч. посіб. Київ: НАДУ. 260 с.

15. “International Civil Service Effectiveness (InCiSE) Index, 2017”. Technical report. Blavatnic scholl of government, 2019. Available at: https://www.bsg.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-01/International%20Civil%20Service%20Effectiveness%20%28InCiSE%29%202017%20technical%20report.PDF (дата звернення: 14.04.2020).

16. The World Bank: індекс легкості ведення бізнесу. Офіційний сайт Світового банку. (2019). Available at: doingbusiness.org (дата звернення: 14.04.2020).

17. The heritage foundation: індекс економічної свободи. Офіційний сайт Українського товариства економічних свобод, (2019). Available at: https://ueff.org/uk/ (дата звернення: 2.04.2020).

18. Transparency international: індекс сприйняття корупції. Офіційний сайт Transparency international. (2019). Available at: https://www.transparency.org/en/ (дата звернення: 2.03.2020).

19. UNDP: Human development reports. UNDP. (2019). Available at: http://hdr.undp.org/en/ (дата звернення: 15.03.2020).

20. World economic forum: індекс глобальної конкурентоспроможності. Офіційний сайт World economic forum. (2019). Available at: https://www.weforum.org/ (дата звернення: 20.04.2020).

21. Reporters without borders: індекс свободи преси. Офіційний сайт Reporters without borders. (2019). Available at: https://rsf.org/ (дата звернення: 30.04.2020).

22. Institute of management development: міжнародний рейтинг конкурентоспроможності країн світу. Офіційний сайт Institute of management development. (2019). Available at: www.imd.org (дата звернення: 12.04.2020).

23. Чаркіна О. (2018) Адаптація державної служби України до вимог ЄС: нормативно-правовий вимір: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Київ. 225 с.