Майбутні зміни в логістиці & ланцюгах постачання: компетентнісний вимір

2022;
: cc. 71 - 79
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті наголошено, що інтеграція української економіки в ЄС частково гальмуються суто логістичними чинниками. Проаналізовано позиції України у світовому рейтингу Індексу логістичної ефективності. Проведено порівняльний аналіз України з Німеччиною та Польщею в розрізі 6 субіндексів. Акцентовано увагу на складовій «логістична компетентність», за яким спостерігається  значне  відставання  від  середньоєвропейського  рівня.  Обґрунтовано  внесок «компетентностей» у розвиток логістичного потенціалу країни з позицій: покращення результатів; ефекту синергії,; ефекту мережі. Авторами висунуто припущення, що існуюче відставання знівелює нова генерація потенційних менеджерів, які були цільовою аудиторією даного дослідження. За допомогою опитування отримано світоглядну картину майбутніх змін логістичної галузі в Україні,  Польщі та Німеччині. Розглянуто відмінності, які є більшою мірою відображенням рівня досягнень конкретної країни в галузі логістики. Завдяки ідентифікації  особистісних  характеристик  цільової  аудиторії  (соціально-демографічних,  поведінкових, ціннісних орієнтацій), виділено спільні та відмінні риси. Доведено, що спільних рис у представників трьох країн є більше, вони включають: інтерес до екологічних проблем, прив’язаність до соціальних мереж, володіння іноземними мовами, здатність сприймати і обробляти багато інформації, навчання за міждисциплінарним підходом, важливе бачення перспективи, як власної, так і галузі, а завдяки уніфікації університетських програм – однаковий набір hard skills та soft skills. Це сприятиме зменшенню «розривів» у логістичній компетентності нової генерації менеджерів, що допоможе вивести логістику країни на якісно новий рівень сталого, стійкого розвитку та сприятиме інтеграції України з ЄС.

  1. Pawłyszyn, I., Rizun, N., Ryzhkova, H. (2019).  Education of Logisticians in Poland: Problems and Prospects in Students’ Opinion. Logistics and Transport 4(44), 95‒104. Doi:10.26411/83-1734-2015-4-44-10-19.
  2. Kotzab, H., Teller, Ch., Bourlakis, M., Wünsche, S. (2018). Key competences of logistics and SCM professionals – the lifelong learning perspective. Supply Chain Management: An International Journal. doi: 10.1108/SCM-02-2017-0079.
  3. Mageto, J. & Luke, R. (2020). Skills frameworks: A focus on supply chains’. Journal of Transport and Supply Chain Management, 14(0), a458. Doi:10.4102/jtscm.v14i0.458.
  4. Prajogo, D. & Sohal, A. (2013). Supply chain professionals: A study of competencies, use of technologies, and future challenges. International Journal of Operations & Production Management, 33(11/12), 1532–1554. Doi: 10.1108/IJOPM-08-2010-0228.
  5. Wagner C., Sancho-Esper F. & Rodriguez–Sanchez C. (2020). Skill and knowledge requirements of entry- level logistics and supply chain management professionals: A comparative study of Ireland and Spain. The Journal of Education for Business, April 2020. Doi: 10.1080/08832323.2019.1596870.
  6. TOP 100 in European Transport and Logistics Services 2019/2020. Retrieved from: https://www.scs.fraunhofer.de/ content/dam/scs/DE/publikationen/studien/maerkte-standorte-         logistik/TOP100_2019_ExecutiveSummary_english.pdf (access date 10.01.2022).
  7. Hryhorak M. Yu. Upravlinnia rozvytkom rynku lohistychnykh posluh v umovakh ekonomiky znan [Development management of the market of logistical services in a knowledge economy]: doctor’s dissertation in economic sciences abstract: 08.00.03 / M. Yu. Hryhorak. Kyiv, 2019/ P. 40 (in Ukrainian).
  8. Logistic Performance Index. Retrieved from: https://lpi.worldbank.org/ (access date: 03.01.2022).
  9. Human Development Index. Retrieved from: https://hdr.undp.org/en/content/download-data (access date: 03.01.2022).
  10. Global Competitiveness Index. Retrieved from: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobal CompetitivenessReport2019.pdf (access date: 03.01.2022).