ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ: У ФОКУСІ КОНЦЕПЦІЇ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ

1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра маркетингу і логістики

Досліджено структурні трансформації економіки України та здійснено розподіл регіонів за рівнем економічного розвитку. Розкрито складові мультиплікативного ефекту розвитку суміжних регіонів та посилення їх активності завдяки ідентифікації рівня відповідності глобальним тенденціям урбанізації, поширення підприємницького середовища, розвитку мережевої економіки. Розглянуто правове забезпечення урегулювання  співпраці прилеглих територій. Виокреслено моделі співпраці центрів  розвитку  з периферійними територіями на регіональному рівні. Представлено логістичну інфраструктуру регіону як вузлові точки інтегруючої регіональної логістичної системи, призначеної для формування конкурентоспроможних центрів економічного розвитку та активізування регіонів у соціальній, екологічній та економічній сферах.

 1. Бобрун Н. В. Принципи розвитку територій в зонах впливу міжнародних транспортних коридорів: дис. …канд. архіт. : 18.00.01. – 2015. Л., 232 с.
 2. Бондаренко В. М., Курей О. А., Дерді Е. Т., Бутусов О. Д. Моніторинг конкурентоспроможності регіону як механізм реалізації державної регіональної політики. Регіональна економіка. 2020. №2(96). С. 33-43. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-3.
 3. Бутко М.П., Мініна О.В. Ефективність використання нетрадиційних можливостей регіонального економічного простору в умовах поглиблення інтеграції : монографія Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. 344 с.
 4. Державна служба статистики України. Available at: http://ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 10 серпня  2021 р.)
 5. Гладкий О. В. Суспільно-географічне дослідження промислових агломерацій України: теорія, методи, практика: автореф. дис. на здоб. докт. геогр. наук: спец. 11.00.02 , 2010ю Київ,  39 с. 
 6. Декларація ООН про міста та інші населені пункти у новому тисячолітті. (2001). Генеральна асамблея ООН. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_849.
 7. Довгань В. Навіщо потрібна Логістична стратегія Available at: https://biz.nv.ua/ukr/experts/dovhan_v/navishcho-potribna-lohistichna-stratehija-2470107.html.
 8. Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі XX-XXI століть: нові пріоритети : монографія. Київ : Наукова думка, 2006. 511 с.
 9. Іванова Н. В. Особливості інфраструктурного розвитку економічного простору у контексті світових тенденцій глобалізації та регіоналізації. Інноваційна економіка, 2016. 5 – 6, сс. 21-24.
 10. Лучик В. Є. Політика регіонального розвитку: рівні, види та методи : монографія (наук. ред. В. М. Василенко). 2012. Кам’янець-Подільський: ПП Зволенко, 400 с.
 11. Медвідь В.Ю. Методологічні основи економічного регулювання регіонального розвитку: автореф. дис. на здоб. докт. екон. наук: спец. 08.00. 05, 2016. Чернігів, 42 с.
 12. Механізми та інструменти використання переваг інтеррегіонального та транскордонного співробітництва у підвищенні конкурентоспроможності західних регіонів України. Аналітична доповідь . 2011. Kmdsd, 51 c. Available at: http://lv.niss.gov.ua/content/articles/files/dop_Lvyv-c4a98-23c1b.pdf.
 13. Нові тренди територіального розвитку. Частина четверта. Available at:  https://www.csi.org.ua/news/novi-trendy-terytorialnogo-rozvytku.
 14. Пепа Т. В. Сучасна парадигма регіонального розвитку продуктивних сил економічного простору України. 2012. Черкаси : Вертикаль, 526 с.
 15. Пустовойт, С. В., Петрук, В.С., Совершенна І.О. Стан інноваційної діяльності та тенденції розвитку технологічних парків в Україні Available at: http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/EUPMG/2013/EUPMG113/Pustovoy.pdf.
 16. Качан Є П. Регіональна економіка: Підручник для студ., аспір., викл. ВНЗ. 2011.. – К.,. – 670 с., тв. пал., (ст. 8 пр.).
 17. World Happiness Report 2020 Available at: https://worldhappiness.report/ed/2020/.
 18. Шинкарук Л. В., Бевз І. А., Барановська І. В. та ін. Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток : наукова доповідь (за ред. Л.В. Шинкарук). 2015. ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України» К., 304 с.
 19. Україна піднялася в рейтингу логістики СБ. Available at: https://ua.korrespondent.net/world/worldabus/3997484-ukraina-pidnialasia-v-reitynhu-lohistyky-sb.
 20. Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Економіка регіонів України під дією викликів пандемії COVID-19. Регіональна економіка, 2020. 2(96), 5-16. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-1.