ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В ПП «АРТ-ЕНЕРГО»

1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Досліджено фінансове планування імпортних операцій ПП «Арт-Енерго», де виявлено недосконалість технології планування постачання товарів. Показано, що умови співпраці з іноземними контрагентами напряму впливають не лише на конкурентоспроможність підприємства, а й на фінансові показники його діяльності. Виявлено, що непаритетні умови співпраці з постачальниками можуть стати однією з причин виникнення касових розривів, що у свою чергу призводить до не здатності підприємства вчасно погашати власні зобов’язання а, відтак, до неплатоспроможності. Встановлено, що маневреність оборотних коштів значно знижується при цілковитому авансуванні продукції, що і є основною умовою співпраці постачальників з ПП «Арт-Енерго», тому виникає необхідність трансформації системи оплати. З метою збільшення ефективності технології планування постачання товарів як складової фінансового планування імпортних операцій запропоновано запровадити в діяльність підприємства систему оцінювання постачальників.

 1. Витрати і ресурси домогосподарств України. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 2. Білоусова О.С. (2011) Фінансове планування підприємств в управлінні процесами збалансування фінансів реального сектора. Маркетинг і менеджмент інновацій, № 3(1), С. 45-54. Available at: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_3_1_45_54_0.pdf.
 3. Гордієнко Т.М. (2012) Фінансове планування в лізингових компаніях України: проблеми та шляхи їх вирішення. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України, № 1, С. 80-92. Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpnudps_2012_1_10.pdf.
 4. Іонін Є.Є. (2011) Фінансове планування в умовах антикризового менеджменту. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка», Вип. 16, С. 139-144. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2011_16_21.
 5. Кривов’яз О.В., Голод А.С. (2011) Фінансове планування як основна функція менеджменту аптечного підприємства. Фармацевтичний журнал, № 5, С. 20-23. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pharmazh_2011_5_5.
 6. Телишевська Л.І., Андрущенко Н.П., Сергеєв С.С. (2013) Фінансове планування як передумова фінансової стабільності підприємства. Mechanism of Economic Regulation, № 2, С. 71-78. Available at:  https://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_17/LIDIA_I_TELYSHEVSKA_ NATALIA_P_ANDRUSCHENKO_SERGEY_S_SERGEYEVFinancial_Planning_as_a_Prerequisite_for_Financial_Stability_.pdf.
 7. Золотарева Н.В. (2014) Узагальнення підходів до визначення сутності поняття «фінансове планування на підприємстві». Управління розвитком, № 10, С. 23-25. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_10_10.
 8. Буряк А.В., Дем’яненко І.В. (2014) Фінансове планування в системі управління розвитком підприємства. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес», Вип. 200(3), С. 155-160. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2014_200%283%29__25.
 9. Форкун І.В. (2013) Регіональне фінансове планування: основні елементи та сучасні методи. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки», № 2(3), С. 267-271.
 10. Бабич Л.М. (2012) Фінансове планування на державному підприємстві: стан, проблеми та напрями розвитку. Вісник Національного транспортного університету, № 26(1), С. 224-227. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vntu_2012_26%281%29__46.
 11. Біла О.Г. (2007) Фінансове планування і фінансова стабільність підприємств. Фінанси України, № 4, С. 112-118. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2007_4_14.
 12. Єрмоленко О.А., Григоренко К.О. (2015) Фінансове планування в умовах невизначеності. Вісник економіки транспорту і промисловості, № 50, С. 230-232. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2015_50_21.
 13. Жигірь А.А. (2012) Фінансове планування розвитку екологічного підприємництва. Економіка та держава, № 4, С. 42-44. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2012_4_14.
 14. Плюта Ю.С., Батрак О.В., Тарасенко І.О. (2014) Фінансове планування на підприємстві та напрями його вдосконалення. Формування ринкових відносин в Україні, № 7, С. 56-58. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_7_15.
 15. Mickael Comelli, Pierre Féniès, Nikolay Tchernev (2008). A combined financial and physical flows evaluation for logistic process and tactical production planning: Application in a company supply chain. International Journal of Production Economics, Vol. 112, issue 1, pp. 77-95. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2007.01.012. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/ pii/S0925527307001284.
 16. Paul Welter (1973). Financial aspects of company planning, Long Range Planning, Vol. 6, issue 1, pp. 36-41. https://doi.org/10.1016/S0024-6301(73)80028-7. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0024630173800287.
 17. Кнейслер О.В., Налукова Н.І. (2013) Фінансове адміністрування і менеджмент у системі управління фінансами суб’єктів господарювання. Наукові записки національного університету «Острозька академія», Вип. 24, С. 169-173. Available at: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nznuoa_2013_24_34.
 18. Гончар В. (2007) Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення фінансового планування в сучасних умовах. Фінанси України, № 4, С. 1-5.
 19. Ситник Г.В. (2013) Стратегічне фінансове планування в системі управління підприємством торгівлі. Бізнес Інформ, № 9, С. 359-369. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ binf_2013_9_60.
 20. Досьє компанії «Арт-Енерго». Available at: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/ company_details/33863093/https://www.artenergo.com/
 21. Веб-сайт ПП «Арт-Енерго». Available at: https://www.artenergo.com/.
 22. Фінансова звітність ПП «Арт-Енерго» за 2020 рік. Available at: https://www.artenergo.com/blog/finansova-zvitnist-pp-art-energo-za-2020-rik.